logo

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

Bilden är tagen vid Auroraövningen på Gotland. Foto Stig Hammarstedt

2017-10-16

Pressmeddelande. Publicerat: 12.10.2017

SDP:s partystyrelse 

Uttalande om konventionen om kärnvapenförbud

Kärnvapnen hotar hela mänsklighetens existens. Världens 15 000 kärnspetsars förstörelsekraft räcker mångfaldigt till för att göra jordklotet obeboeligt. Kärnvapen utgör inte krigsredskap utan folkmordsredskap. En enda kärnsprängning i Europa kan medföra förödande effekter i hela världsdelen, även i Finland och för finländarna.

Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart under 1960-talet och ledde först till provstoppsavtalet och sedan till icke-spridningsavtalet som slöts år 1968 och som trädde i kraft två år senare.

I icke-spridningsavtalet finns tre pelare: förhindrandet av kärnvapenspridning och utfästelse från kärnvapenfria länder att inte införskaffa sådana samt alla länders rätt till fredlig användning av kärnkraft. Den tredje pelaren utgörs av de dåvarande fem kärnvapenländernas utfästelse att befrämja kärnvapennedrustning och slutligen göra sig av med sina kärnvapen.

Efter icke-spridningsavtalet har några länder upphört med sina kärnvapenprogram, men länder utanför avtalet; Indien, Israel och Pakistan har utvecklat kärnvapen. Så har även Nord-Korea som har lösgjort sig från avtalet.

Stormakternas ledare har ibland lyft fram visionen om en kärnvapenfri värld. De länder som har utfäst sig som kärnvapenfria har dock förgäves väntat på att kärnvapenländerna på allvar skulle inleda förverkligandet av förpliktelsen till nedrustning. Kärnvapenstaternas tillit till sina kärnvapen lockar även andra att tro att de kan trygga sin egen ställning och makt genom att införskaffa kärnvapen.

Den förhandlingsprocess, som omfattade över 120 länder, och som inleddes i FN för två år sedan, har lett till godkännande av konvention om totalförbud mot kärnvapen och öppnandet av konventionen för undertecknande.  Europeiska Unionens alliansfria länder; Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i processen från första början.

SDP anser Finlands frånvaro från denna grupp synnerligen beklaglig. Enligt SDP bör Finland godkänna konventionen som förbjuder kärnvapen och för sin del undeteckna den.

Finland och Sverige borde från början ha koordinerat sitt agerande tillsamman. Ett gemensamt uppträdande skulle ha gett oss tillsamman en större vikt i förhandlingarna och stött strävandena att rätta till de svagheter som nu finns kvar i konventionen.

Kärnvapennedrustning förutsätter givetvis att alla kärnvapenmakter deltar, men en ny konvention å sin sida upprätthåller och ökar trycket i den riktningen.

Konventionen om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att delta i processen som strävar till totalförbud mot kärnvapen visar Finland att landet inte bygger sin säkerhet på någons som helst kärnvapen.

Länk till finska versionen

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.

NYHETER

Löften, löften!

Lasse Lindström

2018-04-20

Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit. 

NYHETER

FiB/K: Fördöm anfallet på Syrien

2018-04-15

Uttalande vid FiB/K:s årsstämma:

USA, Frankrike och Storbritannien har nu anfallit Syrien. Detta är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

NYHETER

Mikrofonen avstängd och utvisad

Lasse Lindström

2018-04-13

Lissa Lucas, som tänker ställa upp i valen till kongressen i USA:s West Virginia, fick mikrofonen avstängd och själv utvisad när hon började läsa upp namn på valda i församlingen som tagit emot stora kampanjbidrag från olje- och gasindustrin.