logo

NYHETER

SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud

Bilden är tagen vid Auroraövningen på Gotland. Foto Stig Hammarstedt

2017-10-16

Pressmeddelande. Publicerat: 12.10.2017

SDP:s partystyrelse 

Uttalande om konventionen om kärnvapenförbud

Kärnvapnen hotar hela mänsklighetens existens. Världens 15 000 kärnspetsars förstörelsekraft räcker mångfaldigt till för att göra jordklotet obeboeligt. Kärnvapen utgör inte krigsredskap utan folkmordsredskap. En enda kärnsprängning i Europa kan medföra förödande effekter i hela världsdelen, även i Finland och för finländarna.

Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart under 1960-talet och ledde först till provstoppsavtalet och sedan till icke-spridningsavtalet som slöts år 1968 och som trädde i kraft två år senare.

I icke-spridningsavtalet finns tre pelare: förhindrandet av kärnvapenspridning och utfästelse från kärnvapenfria länder att inte införskaffa sådana samt alla länders rätt till fredlig användning av kärnkraft. Den tredje pelaren utgörs av de dåvarande fem kärnvapenländernas utfästelse att befrämja kärnvapennedrustning och slutligen göra sig av med sina kärnvapen.

Efter icke-spridningsavtalet har några länder upphört med sina kärnvapenprogram, men länder utanför avtalet; Indien, Israel och Pakistan har utvecklat kärnvapen. Så har även Nord-Korea som har lösgjort sig från avtalet.

Stormakternas ledare har ibland lyft fram visionen om en kärnvapenfri värld. De länder som har utfäst sig som kärnvapenfria har dock förgäves väntat på att kärnvapenländerna på allvar skulle inleda förverkligandet av förpliktelsen till nedrustning. Kärnvapenstaternas tillit till sina kärnvapen lockar även andra att tro att de kan trygga sin egen ställning och makt genom att införskaffa kärnvapen.

Den förhandlingsprocess, som omfattade över 120 länder, och som inleddes i FN för två år sedan, har lett till godkännande av konvention om totalförbud mot kärnvapen och öppnandet av konventionen för undertecknande.  Europeiska Unionens alliansfria länder; Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i processen från första början.

SDP anser Finlands frånvaro från denna grupp synnerligen beklaglig. Enligt SDP bör Finland godkänna konventionen som förbjuder kärnvapen och för sin del undeteckna den.

Finland och Sverige borde från början ha koordinerat sitt agerande tillsamman. Ett gemensamt uppträdande skulle ha gett oss tillsamman en större vikt i förhandlingarna och stött strävandena att rätta till de svagheter som nu finns kvar i konventionen.

Kärnvapennedrustning förutsätter givetvis att alla kärnvapenmakter deltar, men en ny konvention å sin sida upprätthåller och ökar trycket i den riktningen.

Konventionen om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att delta i processen som strävar till totalförbud mot kärnvapen visar Finland att landet inte bygger sin säkerhet på någons som helst kärnvapen.

Länk till finska versionen

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.