logo

DEBATT

Fler fördelar än nackdelar med den nya museilagen

Sundsvalls museums hemsida.

2017-07-25

Det finns fler nackdelar än fördelar med förslaget till museilag, anser Peter Sundborg vid Sundsvalls museum. Jag delar inte hans uppfattning, men dock hans farhågor för framtiden. 

De svenska museerna har starka riksorganisationer. Det är framför allt de statliga och de regionala museerna som har stärkt sina positioner genom att gå samman i intresseorganisationer. Runt millenieskiftet bildades också Kommunala Museers Sammarbetsråd därför att även dessa behövde en intresseorganisation. De har aldrig haft någon stark position. De enskilda museerna fick nu välja att betala höga medlemsavgifter till Riksförbundet eller till Kommunala Museers Riksorganisation – eller till båda! Få museer hade råd med det och flera valde det första alternativet. Det blev också svårare och svårare att rekrytera starka krafter till styrelsen. De politiker som satt i styrelsen 2009 hade låg motivation för att driva de kommunala museernas intressen. De var ju strängt upptagna av att försvara de egna museerna. De kommunala museerna är ofta organiserade som stiftelser med politiker som ansvariga styrelseledamöter eller som underavdelningar till en kulturförvaltning i  kommunen.Ofta är det kulturintresserade politiker eller nybörjare, som saknar politiskt inflytande i en kommun, som tilldelas uppdraget att sitta i museistyrelserna. 2010 beslutade styrelsen för Kommunala museers samarbetsråd att lägga ner intresseorganisationen och överföra organisationens tillgångar till Riksförbundet Sveriges Museer, som nu alltså fick ansvaret att föra även de kommunala museernas talan. Jag vet inte hur förbundet har förvaltat detta uppdrag, men det är rimligt att tro, att Riksförbundet ligger bakom förslaget till ny museilag genom påtryckningar.

Förslaget till den nya museilagen syftar till att hindra klåfingriga kommunpolitiker att lägga sig i museernas verksamhet. Peter Sundborg pekar i sin kritik på problemet med vem som har tolkningsföreträde. Är det museerna eller politikerna? Det är politiker som stiftar lagarna och de själva tycks alltid stå över lagarna. I Norrtälje ville den moderata kommunledningen lägga ner Stiftelsen Roslagsmuseet och lägga museet och samlingarna, inklusive byggnader och fastigheter, under kulturförvaltningen. Moderaterna i Norrtälje tillsatte en ny styrelseordförande i stiftelsen. Han underlät att kalla till styrelsesammanträden därför att han ansåg att övriga styrelseledamöter var korkade och att han själv kunde fatta egna beslut om nedläggning. Ordföranden polisanmäldes med hänvisning till stiftelselagen, som säger att stiftelsens tillgångar skall förvaltas "på ett godtagbart sätt". Ingenting hände. Tack vare insatser från en av stiftarna, Fornminnesföreningen i Norrtälje, och länsstyrelsen kunde övertagandet förhindras med hänvisning till stiftelselagen. Det är sådan klåfingrighet, som den nya museilagen möjligen kan stävja. Men Peter Sundborgs fråga kvarstår: vem har tolkningsföreträde?

I Skellefteå, där jag arbetade i fyra år som vd för Skellefteftå museum AB, fick jag kommunledningens uppdrag att skriva målbeskrivningar för hur museet skulle bidra till att kommunen ökade invånarantalet till 80 000. Då handlade det inte om att förvalta ett kulturarv eller att "säkerställa att museerna har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll" (förslaget till ny museilag). 
I Köping annonserade man efter en museichef/tekniker när man skulle tillsätta den enda tjänsten på museet och i Norrtälje lät politikerna bygga en utställningshall som man kallar för Norrtälje museum. 

Förslaget till ny museilag definierar vad ett museum är och man följer då den internationella museiorganisationens, ICOM, definition: ”Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.” Jag tror att förslaget till ny museilag förstärker de kommunala museernas position, men jag tror att Peter Sundborgs farhågor för framtiden kvarstår. Den nya museilagen ger inte fler nackdelar än fördelar, men den garanterar inga fler fördelar heller. Möjligen kan den förhindra några av de politiska tokerier, som Peter Sundborg och jag fått uppleva i vår yrkesutövning.


 

Urban Skoglund

DEBATT

Om sexuella kränkningar i skolan

Jan Myrdal

2017-12-07

Metoo-rörelsens berättelser bör tas på allvar. Det som nu berättas från skolan om hur flickor kränks är ruggigt. Men för att dra några slutsatser bör det som redovisas ställas mot egna erfarenheterna från skoltiden. Det skriver Jan Myrdal.

DEBATT

Nils Funcke: Bokmässan stod inte pall

Nils Funcke

2017-12-01

Bokmässan stod inte pall. Genom att porta Nya Tider från att delta som utställare överger mässan den policy som under viss möda och noga överväganden drar gränsen för vilka som ska få hyra utställningsplats. Det skriver Nils Funcke.

DEBATT

Jan Myrdal: Två påpekanden apropå Metoo

Jan Myrdal

2017-11-28

Det många kvinnor nu berättar i reportage och med upprop rör inte något allmänt gatuvåld utan specifikt sådana sexualbrott från överordnade som står i särskild strid med den rättsuppfattning som under folklig kamp utformats i vår kultur och som vår svenska brottsbalk därmed i 6 kap, § 3 tar på stort allvar.

DEBATT

Angående recensionen av boken "Terroristen i Toulouse"

Ann Zetherlund

2017-11-21

Christer Lundgren skriver i sin recension av boken "Terroristen i Toulouse" av Alice Petrén i nr 10/17 bland annat att fransmännen dvs pieds noirs, fransmän/spanjorer födda i Algeriet tvingades lämna sina hem vid Algeriets självständighet 1962. De tvingades inte alls lämna Algeriet, men de kunde inte längre leva lyxliv på algeriernas bekostnad. Det skriver Ann Zetherlund.