logo

REPORTAGE

"Gotland ska ha ett starkt försvar men utan Natomedlemskap"

- På sikt hoppas jag att Aurora 17 bidrar positivt till säkerhetsläget i Östersjön. Vi bygger försvar för att värna freden, säger riksdagskvinnan Hanna Westerén (s). Foto Jan Bjerkesjö

2017-10-16

Försvarsviljan bland gotlänningar är stor, större än på de flesta andra håll i landet. Orsakerna till det är flera – det geografiska läget, den långa militära historien och frågan om arbetstillfällen. Vi ställde samma frågor till en rad lokala företrädare, som väl speglar opinionen på Gotland bland ledarskribenter, politiker och aktivister.

Vi ställde följande frågor till öns tre ledarskribenter, politiska partier och fredsaktivister:
1. Hur ser du generellt på att Aurora 17 bland annat utspelas på Gotland
2. Vilket föredrar du – ett demilitariserat Gotland eller ett starkt försvar på ön?
3. Vill du beteckna försvarsviljan bland gotlänningar som stor, medel eller liten?
4. Hur ser du på att Nato-länder deltar i Aurora 17?
5. Hur ser du på att värdlandsavtalet kan innebära att kärnvapen placeras på svenskt territorium?
6. Hur tror du att Aurora 17 påverkar säkerhetsläget i Östersjön?

Det kan vara intressant att jämföra svaren från samma ”gruppering”. Från socialdemokraterna fick vi svar från riksdagskvinnan Hanna Westerén, från lokala ordföranden Conny Kristensen Gahnström och ledarskribenten Erik Fransson på Gotlands Folkblad.

- Jag kan inte säga att jag har några varma känslor för det, men jag ser det som en positiv möjlighet för försvaret att öva sin operativa förmåga. Och det är många gotlänningar som jag möter som ser positivt på att vårt strategiska läge nu uppmärksammas. Det ger även positiva sidoeffekter som etableringar och arbetstillfällen, säger Hanna Westerén.

Att Aurora 17 övades på Gotland tycker Conny Kristensen Gahnström är positivt och visar på öns strategiska läge i Östersjön och får medhåll av Erik Fransson. 

- Signalen till andra är att vi bygger ett starkt försvar tillsammans med andra. På det sättet ska det bli mindre aktuellt och lockande att attackera oss, säger Hanna Westerén. 

- Självklart skulle en demilitariserad värld vara att föredra, men när säkerhetsläget ser ut som det gör föredrar jag att det finns militär stationerad på Gotland året runt, menar Erik Fransson.

Att försvarsviljan är stor, åtminstone ”över medel” är alla tre överens om.

Neutraliteten kan ifrågasättas
När det gäller Natoländernas medverkan blir bilden lite mer diversifierad bland partivännerna.

- Det är av stor vikt att försvaret får möjlighet att öva tillsammans med andra för att bygga fred och säkerhet. Övningen är inget Nato-samarbete utan enskilda länder är inbjudna, menar Conny Kristensen Gahnström.

- Full rimligt eftersom det inte är en Natoövning utan en övning som kommit till genom Sveriges bilaterala avtal med andra länder. Jag tycker det är rimligt med tanke dels på hur inbjudan sett ut och dels hur avtalen tecknats, säger Hanna Westerén. Alliansfriheten har och fortsätter att tjäna oss väl. Jag ser inte det här som ett avsteg från den.

- Där är jag kluven, menar Erik Fransson. Å ena sidan blir det en trovärdighetsfråga där vår neutralitet kan ifrågasättas. Å andra sidan är det ändå de länderna vi ser som eventuella allierade om krig skulle bryta ut och då kan det vara bra att vi samövat. Det är också främst Natoländer som vi samarbetar med inom EU på de internationella uppdrag vi skickar vår militära personal på vilket också gör att samövning är bra för att minska riskerna för vår militära personal när de är på internationella uppdrag.

Det finns heller ingen risk för att Natoländerna för med sig kärnvapen på svenskt territorium menar de tre.

- Värdlandsavtalet innebär inte att kärnvapen kan placeras på svenskt territorium, menar Conny Kristensen Gahnström.

- Jag vet inte ens om det är så som du påstår. Jag har inte läst igenom värdlandsavtalet själv och när de lärda har helt klart olika uppfattningar om frågan så jag passar, menar Erik Fransson.

- Jag känner mycket väl till kritiken och jag förstår om frågan engagerar många. Men det skulle vara ett kraftigt brott mot överenskommelsen som ingåtts och jag undrar vilken stat som skulle vilja äventyra det. Jag hoppas svaret är ingen, säger Hanna Westerén. 

Alla tre är också överens om att Aurora 17 påverkar säkerhetsläget i Östersjön positivt.

- På sikt hoppas jag att Aurora 17 bidrar positivt till säkerhetsläget i Östersjön. Vi bygger försvar för att värna freden, säger Hanna Westerén.

Norden kärnvapenfritt
I stort sett är den centerpartistiska ledarskribenten Eva Bofride och regionrådet Eva Nypelius samstämmiga med åsikterna från socialdemokratiskt håll. Man ser positivt på att Aurora 17 genomfördes till stora delar på Gotland och föredrar ett starkt försvar framför ett demilitariserat Gotland.

- Det är en lite hypotetisk retorisk fråga. Försvaret rustas ju av en anledning. Hade vi levt i en värld där man kunde välja fred hade valet varit enkelt. Men nu lever vi som bekant inte i en sådan värld och då är det tryggt att ha ett starkt försvar på plats, menar Eva Bofride.

Den positiva och rent av starka försvarsviljan vittnar båda om. Och eftersom försvarsmakten har riksdagens uppdrag att samöva med andra länder är Natoländernas medverkan helt naturlig.

- Vårt försvar är just ett försvar, vi tränar inte på anfall, och när vi tränar är det en stor fördel att det finns militär med i övningen som har en annan inriktning. Man bör notera att det är enskilda länder som är inbjudna och deltar, inte NATO, menar Eva Nypelius.

Hur ser man då på att värdlandsavtalet kan innebära att kärnvapen placeras på svenskt territorium?

- Att det inte är sant. Ingen kan placera kärnvapen i Sverige utan Sveriges tillstånd, menar Eva Bofride.

- Norden bör vara ett kärnvapenfritt område, det bör Sverige sätta som villkor, som Norge gjort, menar Eva Nypelius.

Och om säkerhetsläget i Östersjön:

- Ser ingen skillnad på Aurora 17 och andra försvarsövningar. Alla är införstådda med att man måste träna och öva sitt försvar. För att undvika ökade spänningar, där en övning riskerar att uppfattas som en provokation, finns överenskommelser om att man ska bjuda in observatörer från andra länder och vara så transparent det går med övningens syfte och innehåll. Det tycker jag är ett bra system som alla länder borde följa, menar Eva Bofride.

Eva Nypelius pekar på risken för en försämrad situation, åtminstone kortsiktigt.

- Säkerhetsläget kring Östersjön har försämrats, jag tänker på annekteringen av Krim och konflikten i Ukraina. Att Ryssland lägger sin övning samtidigt som Aurora 17 bidrar förstås till att risken för incidenter ökar. Kortsiktigt kan det öka spänningar i området, men långsiktigt hoppas jag på motsatt effekt.

Positivt för Gotland
Ledarskribenten Mats Linder på moderata Gotlands Allehanda är klar på hur han står i frågorna. Han välkomnar Aurora 17, motiverat bland annat av Gotlands utsatta läge. Gotlänningarna är övervägande positiva till att Försvarsmakten återvänder till ön. 

tt bland annat Natoländer deltog i Aurora 17 är ”oproblematiskt och positivt för Sverige”, menar han genom de avtal Sverige har. Och på frågan om risken för kärnvapen på svensk mark konstaterar han kort:

- Tror jag inte på.

Han tror också att en välövad och fungerande svensk försvarsmakt är bra för säkerhetsläget i Östersjön.

Inget Nato
Sverige behöver öva sitt försvar vilket skall ske på lämpliga platser inom vårt land. Däremot vill vi inte ha militäralliansen Nato i vårt land, menar Jan Svensson från Vänsterpartiet på Gotland.

- Vänsterpartiet inser att det är nödvändigt att det åter placeras militärpersonal på vår ö. Detta är bra för vår förmåga att hantera kriser både militära och civila på Gotland. 

Den oroliga omvärlden gör att försvaret måste återuppbyggas, men ska vara baserat på allmän värnplikt. Och att andra åtgärder behövs än den militära för att bygga fred.

- Vi skall inte vara med Nato eller öva krig med Nato. Vårt behov av att öva vårt försvar skall vi göra med egna resurser eller med vår alliansfria granne Finland. 

Vänsterpartiet är emot värdlandsavtalet, som man anser är en smygväg till Natomedlemskap. 

- Vi är emot kärnvapen och vill att Sverige skall verka för ett kärnvapen förbud i Sverige på samma sätt som Finland har gjort.

Och på frågan hur Aurora 17 påverkar säkerhetsläget i Östersjön svara Jan Svensson:

- Vi är bekymrade över upprustningen kring Östersjön och det oroliga läget som är följden av detta. Sverige ska vara alliansfritt land vilket innebär att vi inte är något hot mot något land. Det innebär att vi kan samtala med alla länder och hjälpa till när det uppstår kriser i vårt närområde. Vi vill att Sverige skall vara en stark röst i det globala fredsarbetet. Sverige ska agera fredsfrämjande, fredsskapande och fredsbevarande på en folkrättsligt förankrad grund.

Onödig provokation
Miljöpartiets ordföranden Elisabeth Wanneby och Robert Hall har gemensamt svarat på FiB/K:s frågor. Tidpunkten för Aurora 17 samtidigt som Ryssland genomförde sin övning Zapad var olycklig.

- Med tanke på Gotlands strategiska läge är det inte förvånande att försvarsmakten vill öva bland annat på Gotland. Tidpunkten med en samtida övning på Rysslandsidan var olycklig eftersom det ökade risken för incidenter under övningen. 

- Vi ser det som en onödig provokation gentemot Ryssland att vid upprepade tillfällen öva med Nato-länder på det sätt som nu sker eftersom Sveriges alliansfrihet då blir allt mer ifrågasatt. Detta är ett bidragande skäl till ökad spänning i regionen.

Sveriges försvar måste organiseras utifrån en helhetssyn och ska varken präglas av regionalpolitik eller symbolpolitik. 

- Vi märker ett missnöje bland våra väljare med det ensidiga fokuset på militär upprustning och låg intensitet kring fredsbyggande eller krisberedskap i fredstid. Många menar också att det är hög tid att samhället här – och världen över – istället kraftsamlar mot det uppenbara hot mot hela mänskligheten som klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald utgör.

Och man konstaterar att det vore helt oacceptabelt med kärnvapen på svenskt territorium. 

- Alla militärövningar, oavsett med ryska, finska svenska, kinesiska eller NATO-länders trupper ökar risk för missförstånd, misstag och incidenter som kan leda fram till konfrontationer. Mer och mer vapenskrammel är en tillbakagång till ett spänt säkerhetsläge kring Östersjön som inte är önskvärt.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

REPORTAGE

Kampen för fred och folkstyre

Christer Lundgren

I julnumret av Folket i Bild/Kulturfront skildrar Christer Lundgren den folkliga kamp som låg bakom införandet av parlamentarisk demokrati i Sverige för 100 år sedan. Här fortsätter hans berättelse.

REPORTAGE

Jadens mästare

Lasse Lindström

En enda skulptur kan ta år att skapa, när jademästaren Lin Bozheng snidar sina mest detaljerade verk. På en utställning vid Kinas kulturcentrum i Stockholm visade han upp egna arbeten, men även verk som hans far och son skapat. Här berättar FiB/K:s Lasse Lindström om sitt möte med jadens mästare.

REPORTAGE

De hjälper synskadade att få sin syn åter

Jan Fredriksson

Biståndsorganisationen Vision For All hjälpte behövande i Guatemala med synundersökningar och glasögon. Jan Fredriksson ingick i en grupp på åtta svenska biståndsarbetare. Här rapporterar han om insatsen.