logo

FÖRENINGEN

Kallelse till årsmöte i FiB/K Stockholm

2018-02-05

Kallelse till årsmöte i  FiB/K Stockholm

Tid: Onsdag 21 februari 2018 kl. 18:30 – c:a 20 :30

Plats: Brännkyrkogatan 96-98.  Ringklocka vid porten. Ring så kommer Någon och öppnar.

Förslag till dagordning

Mötet öppnas
Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet ska utlysas 2 veckor i förväg.
Fastställande av dagordning inkl. övriga frågor
Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Val av avdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2018. (Val av ordförande sker separat)
Val av revisor 
Val av valberedning
Eventuella motioner
Debatt om och val av riktlinjer för avdelningens kommande verksamhet
Val av 11 st. stämmodelegater till FiB/Ks stämma 14/4
Diskussion av planerad verksamhet.
Övriga frågor
Årsmötets högtidliga avslutande.  


Endast de som betalt medlemsavgift för 2018 har rösträtt.

Välkommen!     

Anders Romelsjö, ordförande                

FiB/Kulturfront Stockholmsavdelningen 

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront.

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.

FÖRENINGEN

FN-förbundet avslog FiB/K:s medlemsansökan

Christer Lundgren

2017-12-01

Svenska FN-förbundet har avslagit ansökan om medlemskap från Folket i Bild/Kulturfront. Konflikten handlar om våldsförbudet i FN-stadgan.