logo

DEBATT

Kommentar till Jan Myrdals Folkmordens verklighet och den fiktiva "Förintelsen"

2017-05-18

Det är inte ovanligt att en diskussion urartar därför att man inte kommer överens vad olika termer betyder. Termen "Förintelseförnekelse", som Jan Myrdal hade använt som rubrik i sin första artikel, har i princip en entydig mening. Den syftar på de teorier som ifrågasätter omfattningen av de nazistiska folkmorden, i synnerhet på judar, under Andra världskriget. I sin replik på mina kommentarer ändrar Jan Myrdal rubriken och använder termen "den fiktiva "Förintelsen"", vilket kan tolkas så att den huvudsakliga invändningen har en semantisk karaktär. 
 
Jag hoppas att Jan Myrdal är medveten om att termen "Förintelsen" används ofta i en bredd mening. Till och med när det stavas med stort F. Efter FNs beslut från 2005 om att den 27 januari högtidlighålla "Förintelsens minnesdag" grundades också termens "Förintelsen" semantiska betydelse. Även om professionella historiker fortfarande diskuterar termens definition, och i olika uppsatser använder den i olika betydelser, så är det klart att den 27 januari hedras minne av alla människooffer orsakade av rasism, antisemitism och alla de former av intolerans som har lett till folkmord. Alltså är det svårt att förstå vad Jan Myrdal menar med "den fiktiva "Förintelsen"". Den enda förklaring som jag kan finna är att med termen "Förintelsen" menar Myrdal judarnas förintelse under Andra världskriget och att denna är enligt honom fiktiv.  

Det är klart att utrotningen av judar under Andra världskriget är en direkt anledning till att Förintelsens minnesdag uppmärksammas. I dödslägret Auschwitz som befriades den 27 januari 1945 mördades 1,1 miljoner människor och nära 1 miljon av dem var judar. 

Man får inte glömma att betydelsen av olika ord förändras med tiden. Troligen måste man också acceptera en sådan förändring när det gäller betydelsen av ordet Förintelsen t.o.m. när det stavas med stort F. Den engelska termen "Holocaust" associeras möjligen starkare med judarnas förintelse under Andra världskriget även om man ofta använder ordet i andra sammanhang. I Israel högtidlighåller man minnet av Förintelsen under en nationell helgdag Yom HaShoah (i april eller maj)  med anslutning till årsdagen av upproret i Warszawas getto i april 1943  (ordet Shoah betyder på hebreiska katastrof). 

När det gäller den svenska termen "Förintelsen" är förändringen av dess semantiska betydelse redan ett faktum som helt enkelt måste accepteras. Den breda tolkningen  är naturlig och brukar vara i samklang med innehållet av årliga minnesceremonier. 

============================================================

Det återstår Myrdals term "den fiktiva "Förintelsen"" som helt klart ej enbart är ett semantiskt problem. Jan Myrdal försäkrar att "Något förnekande eller någon degradering av det folkmordet har från vår sida aldrig förekommit."  Men direkt efter följer en förklaring:

"Vad vi sagt är att detta massmord varken var det enda eller det största under Andra världskriget och än mindre i historien. Ordvalet "förintelsen" är alltså felaktigt och används för dunkla politiska syften."

Dessa två meningar handlar om två allvarliga historieförvanskningar.

För det första var just "detta massmord" unikt även om det inte var det enda. Jan Myrdal skriver att han vill undvika "skadlig sifferexercis" trots att han påstår att mordet på judarna inte var det största under Andra världskriget och än mindre i historien. Det är sant att Andra världskriget resulterade i 70 miljoner döda. Det fanns dock inte någon annan etnisk grupp än judarna som skulle planenligt, konsekvent och fullständigt utrotas av en stat enligt juridiskt definierade rasistiska kriterier. År 1935 antog den tyska riksdagen Nürnberglagarna och definierade därmed begreppet jude. På det sättet kunde den härskande Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet börja driva en officiell antisemitisk politisk linje vars syfte var att separera judar från resten av det tyska samhället. Även om Hitlers antisemitism var tydligt artikulerad långt tidigare i hans ökända bok "Mein Kampf", kristalliserades nazisternas politik i och med utbrottet av Andra världskriget. "Den slutgiltiga lösningen av judefrågan" som rent tekniskt började 1942 (egentligen redan 1941) var en statligt planerad, systematisk, industriell utrotning av alla judar i alla erövrade eller allierade länder. Aldrig i historien 
har en stat satsat ofattbart stora resurser för att planlägga och genomföra utrotning av en hel etnisk grupp. Aldrig i historien hade man skapat en hel industri som  snabbt och effektivt skulle döda människor, ta från deras lik allt som kunde återanvändas och slutligen radera alla spår genom att förvandla deras kroppar till aska. 

Men det unika med judeförföljelser var inte bara den industriella utrotningen med planen på en "slutlig lösning". Det unika var också den avhumaniseringsprocess av en hel etnisk grupp som ledde till att de flesta andra människor betraktade judarnas öden i bästa fall med likgiltighet. Ofta fick tyskarna också hjälp från lokalbefolkningen för att genomföra sina planer. En jude kunde mycket sällan räkna med omgivningens hjälp. Den traditionella antisemitismen i kombination med mycket skicklig avhumaniseringspropaganda från nazisternas sida ledde till att judarna förvandlades till icke-människor. Som tur fanns det också modiga människor som hjälpte judarna, men antalet förlorade liv vittnar om både deras litet antal och om deras stora mod.

========================================================

Tyskarna dödade många andra människor - romer, homosexuella, kommunister och människor med funktionshinder. Man räknar att drygt 6 miljoner ryska soldater hamnade till tyska fångläger och drygt 3 miljoner dog av svält och sjukdomar. En del dog i massavrättningar då tyskarna använde ryssar när de testade olika metoder innan massutrotning av judar började i full skala. Allt detta var också oförlåtliga brott. Jan Myrdal har dock rätt att  "sifferexercis" kan vara "skadlig". 
Det är mycket viktigt att förstå det unika med judarnas förintelse. Myrdals formulering "att detta massmord varken var det enda eller det största under Andra världskriget och än mindre i historien" strider mot påståendet att "någon degradering av det folkmordet har från vår sida aldrig förekommit". Helt klart är det en degradering då Jan Myrdal inte vill se det unika i judarnas utrotning. 

===========================================================

I andra meningen säger Myrdal att "Ordvalet "förintelsen" är alltså felaktigt och används för dunkla politiska syften." Ordet stavas här med liten bokstav, men oberoende av stavningen kan påståendet betraktas endast som en ganska vanlig konspirationsteori som anknyter till Robert Faurisson och flera andra Förintelseförnekare. Myrdal förklarar vad dessa "dunkla politiska syften" 
innebär: 

"Det används som legitimation för staten Israels grundande, fördrivande av Palestinas folk och den ännu pågående stölden av dess jord."

Påståendet är en historisk förfalskning. Staten Israel grundades 1948 enligt FNs beslut från 1947, men tanken på återskapande av en judisk stat i Palestina föddes under slutet av 1800-talet efter pogromerna i Ryssland (efter 1881). I år är det 100-årsdagen av  Balfourdeklarationen från den 2 november 1917 om upprättandet av ett judiskt hemland i Palestina efter det ottomanska imperiets fall som resultat av Första världskriget. Denna deklaration bekräftades senare vid olika internationella möten, i synnerhet vid San Remokonferensen i april 1920 då Storbritannien gjordes ansvarigt för skapandet av en judisk stat i Palestina. Som förberedelse till detta delades Palestinas område i två delar redan 1921. Större delen av området tilldelades en blivande arabisk stat och kallades då Transjordanien (idag Jordanien). Resten av Palestinas område (c:a 20%) skulle ge plats åt en judisk stat. Den ökande judiska befolkningen och nya arbetstillfällen lockade också en stor ökning av den arabiska befolkningen i den återstående delen av Palestina. 

Inställningen till den judiska invandringen förändrades med tiden och nazisternas maktövertagande i Tyskland hade en stor betydelse för de arabiska nationalistiska partier som tog överhanden. Ledaren för det största partiet Haj Amin el-Husseini 
var inte bara politisk och religiös ledare utan också SS-medlem och samarbetade nära med nazisterna (i december 1941 utnämndes han till SS-Gruppenführer).  

===============================================================

Jan Myrdal har sin egen teori om "projektet Israel" och anser att Israel skapades efter Andra världskriget bl.a. beroende på den polska antisemitismen:

"Bakgrunden till  det koloniala projektet Israel - som det skamliga stormaktsspelet, den virulenta nationalistiska polska antisemitism som vägrade låta judar (som då fanns i läger för "displaced persons") återvända - är nog mindre känt för den unga generationen i dag."

Jag hoppas verkligen att denna märkliga teori inte är känd för "den unga generationen i dag". Den är falsk! 

I Polen bodde c:a 3,5 miljoner judar före Andra världskriget. Majoriteten av polska judar som överlevde kriget - c:a 350 000 - fanns under kriget i Sovjetunionen. De flesta återvände till Polen efter krigets slut. Ungefär 1% av Polens judiska befolkning överlevde under tysk ockupation. En liten procent överlevde kriget i Västeuropa som fångar eller som tvångsarbetare. Många judar helt frivilligt ville snarare åka till Palestina eller andra länder än återkomma till den stora judiska begravningsplatsen i Polen. De fick DP-status ("displaced persons") och väntade i olika "DP-läger" i Tyskland, Frankrike, Italien eller Österrike. Kort efter kriget inträffade flera pogromer av judar på olika ställen i Polen. Officiellt ville inte den polska ledningen tillåta judisk utvandring, men inofficiellt hjälpte myndigheterna vid utresa, huvudsakligen till Palestina. Naturligtvis hamnade många till "DP-läger" ofta på Cypern. Man räknar att c:a 200 000 judar valde att emigrera från Polen direkt efter krigets slut. Menar Myrdal att de skulle stanna i Polen och därmed förhindra "det koloniala projektet Israel"?  Detta är också en falsk historieskrivning. Först och främst därför att antalet polska judar som överlevde kriget förändrade inte Palestinas demografi i någon väsentlig grad (många utvandrade till andra länder bl.a. till Sverige, en del stannade i Polen). Israels demografi förändrades mycket kraftigare då arabländerna utvisade nära 900 000 judar från sina 
gränser - många fler än antalet araber som flydde då angränsande arabländerna startade kriget mot Israel 1948. 

===================================================================

Genom att ifrågasätta judarnas förintelsens unika karaktär ("den fiktiva "Förintelsen") och genom att ifrågasätta Israels rätt att existera ("det koloniala projektet Israel") gör sig Myrdal skyldig till två påståenden som enligt flera officiella dokument (EU, UK och flera andra statliga organisationer) anses ha antisemitisk karaktär (se http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/). 

Juliusz Brzezinski

DEBATT

De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen

Jan Myrdal

2018-05-29

När jag talade i Degerfors inledde jag på förekommen anledning med att säga: ”Också på den kant som kan kallas vår finns sådana som liksom Henry Ford menar att ’History is bunk’. Alltså att det förflutna vore skräp och skit och utan intresse. Dels vill de inte inse att den lilla härskande klassen inte bara styrs av sina profitintressen utan därtill är ständigt splittrad - inte utgör en enda svart liten massa, dels innebär detta att vi på vår kant ständigt måste analysera dessa motsättningar och utnyttja dem i det arbetande folkets intresse. Så till exempel när det gäller akuta krigsfaror.” Det skriver Jan Myrdal.

DEBATT

En accelererande ojämlikhet

Hans Isaksson

2018-05-02

Huliganer mordbränner, skjuter varandra och kastar handgranater i tre större städer. Och angriper offentliga myndighets- och servicepersonal. Kriget är här. Det säger Kristersson och Åkesson i Riksdagen.

DEBATT

Hög tid att se kriget i Syrien för vad det egentligen är

2018-04-26

Kriget i Syrien har pågått i snart sju år efter den späda början i form av det så kallade upproret 2011. Sedan dess har hundratusentals dödats, miljoner drivits på flykt och ett av FN:s medlemsländer slitits sönder. Tiotusentals ton vapen har vräkts in i landet – och fortfarande är det många som inte ser vad detta krig är, utan klamrar sig fast vid föreställningen att det är ett krig (eventuellt en ”revolution”) ”mot diktatorn Assad”. Har de någon gång försökt tänka igenom varifrån dessa tiotusentals ton vapen kommer? Kan de inte känna igen ett imperialistiskt krig genom ställföreträdare när de ser det?

DEBATT

En hedersam begravning

Peo Österholm

2018-03-08

Den 27 november 2006 sköts den amerikanske stridspiloten Troy Gilbert ner några mil norr om Baghdad. Han hade från sitt flygplan skjutit ihjäl fiendesoldater och därmed räddat livet på några landsmän som befann sig i strid. Planet slog i marken. Hans kropp, illa tilltygad, togs om hand av fiendesoldater, rullades in i en matta och sedan var kroppen försvunnen.