logo

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Värna föreningsfriheten

Foto Øyvind Holmstad/Wikimedia Commons

2018-04-04

Efter attentatet på Drottninggatan presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna den 7 juni 2017 en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. Där ingick utredningen, Utredning Ds 2017:62 - Deltagande i och samröre med terrorismorganisation, vars förslag om straff för deltagande och samröre presenterades i december 2017, och nu ligger ute på remiss till 9 mars 2018. 

Efter attentatet mot World Trade Center och som ett omedelbart resultat av EU:s terrorismrambeslut tillkom terroristbrottslagen (2003:148). EU krävde att medlemsländerna också införde straff för deltagande i sammanslutningar som inrättats med avsikt att begå terroristbrottslighet. Regeringen ansåg dock att det inte förelåg behov av ett utvidgat straffansvar på den punkten eftersom svensk rätt genom bestämmelserna om medverkan, försök, förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja brott i flera fall straffbelägger handlingar på ett tidigare stadium än vad rambeslutet kräver. 

Detta är den traditionella svenska lagstiftningsmetoden; att inte förbjuda några organisationer utan istället knyta strafflagstiftningen till brottsliga handlingar. Denna linje har Sverige hävdat även flera gånger tidigare gentemot europeiska initiativ som rört bl.a. rasistiska organisationer, Mc-gäng och grov organiserad brottslighet. 

Efter terroristbrottslagen har en mängd ny terroristlagstiftning tillkommit. Utredningen väver nu in sina förslag i följande: Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering, och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet och Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. 

Samtidigt är även andra förslag till ny paragrafer aktuella: Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism kom med sitt slutbetänkande i september 2017, SOU 2017:72. Terroristbrottsutredningen som bl.a. ska föreslå sätt att samla lagstiftningen i ett regelverk ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2019. Uppdrag om att utreda polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Att straffbelägga deltagande i samt samröre med terrorismorganisation skulle troligen medföra att det straffbara området utvidgas och ”är en för svenska förhållanden ny och oprövad typ av kriminalisering” (sid. 81). Vad som skulle vara vinsten med denna lagändring, bortsett från att slippa fortsätta få sedvanliga påpekanden från EU, är oklart. Möjligen skulle det bli lättare att straffa så kallade IS-resenärer. Åklagaren skulle inte behöva bevisa avsikt att delta i IS terrorverksamhet. Utan bara behöva bevisa avsikt att ha delta i vilken IS-verksamhet som helst, t.ex. humanitär som innebär utdelning av livsmedel och medicin till behövande. 

Trots de många paragraferna har vi haft få domstolsprövningar och få terrorister har blivit dömda. Vad som behövs för att effektivare kunna bekämpa sådan grov brottslighet är i vart fall inte de nya paragrafer som utredningen föreslår. 

Vi ska inte behöva vara så rädda för terrorn att vi ger upp våra rättsliga garantier och istället nöjer oss med försäkringar i lagarnas förarbeten om att lagstiftningen inte kommer att missbrukas. 

Värna föreningsfriheten!  


 

Teckna prenumeration på FiB/K här

Per Boström

TIDNINGEN

Läsning exklusivt för prenumeranter

2018-04-20

Nu inför Folket i Bild Kulturfront en ny funktion, som förmån för våra prenumeranter. Artiklar kommer att finnas för läsning exklusivt för prenumeranter av FiB/K här på hemsidan.

TIDNINGEN

Utgivning av FiB/K nr 4 2018

2018-04-19

I dag är det ordinarie utgivning av FiB/K nr 4, men efter tekniska problem så kommer utgivningen att ske en dag senare än planerat.

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 1 i sin helhet

2018-04-18

I morgon skulle det ha varit utgivningsdag för Folket i Bild Kulturfronts fjärde nummer 2018, men på grund av tekniska problem kommer tidningen att ges ut en dag senare. I väntan på det publicerar vi i dag FiB/K nr 1 2018 i sin helhet.

TIDNINGEN

Konstauktion: signerad färglitografi av den store surrealisten Sven Erik Johansson

2018-04-17

Varje månad auktionerar vi ut ett konstverk, som kan förvärvas genom budgivning på auktionssajten Tradera. Samtliga försäljningsintäkter går till tidningens nya bildfond, avsedd att finansiera illustrationsjobb som utförs för FiB/K. Medan äldre konstverk därmed kommer ut ur förråden, kan tidningen fyllas med nya.

Konstverket som under april ligger ute till försäljning är en färglitografi, signerad SE Johansson 1978 och tryckt i en upplaga om 310 exemplar.