logo

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Värna föreningsfriheten

Foto Øyvind Holmstad/Wikimedia Commons

2018-04-04

Efter attentatet på Drottninggatan presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna den 7 juni 2017 en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. Där ingick utredningen, Utredning Ds 2017:62 - Deltagande i och samröre med terrorismorganisation, vars förslag om straff för deltagande och samröre presenterades i december 2017, och nu ligger ute på remiss till 9 mars 2018. 

Efter attentatet mot World Trade Center och som ett omedelbart resultat av EU:s terrorismrambeslut tillkom terroristbrottslagen (2003:148). EU krävde att medlemsländerna också införde straff för deltagande i sammanslutningar som inrättats med avsikt att begå terroristbrottslighet. Regeringen ansåg dock att det inte förelåg behov av ett utvidgat straffansvar på den punkten eftersom svensk rätt genom bestämmelserna om medverkan, försök, förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja brott i flera fall straffbelägger handlingar på ett tidigare stadium än vad rambeslutet kräver. 

Detta är den traditionella svenska lagstiftningsmetoden; att inte förbjuda några organisationer utan istället knyta strafflagstiftningen till brottsliga handlingar. Denna linje har Sverige hävdat även flera gånger tidigare gentemot europeiska initiativ som rört bl.a. rasistiska organisationer, Mc-gäng och grov organiserad brottslighet. 

Efter terroristbrottslagen har en mängd ny terroristlagstiftning tillkommit. Utredningen väver nu in sina förslag i följande: Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering, och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet och Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. 

Samtidigt är även andra förslag till ny paragrafer aktuella: Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism kom med sitt slutbetänkande i september 2017, SOU 2017:72. Terroristbrottsutredningen som bl.a. ska föreslå sätt att samla lagstiftningen i ett regelverk ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2019. Uppdrag om att utreda polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Att straffbelägga deltagande i samt samröre med terrorismorganisation skulle troligen medföra att det straffbara området utvidgas och ”är en för svenska förhållanden ny och oprövad typ av kriminalisering” (sid. 81). Vad som skulle vara vinsten med denna lagändring, bortsett från att slippa fortsätta få sedvanliga påpekanden från EU, är oklart. Möjligen skulle det bli lättare att straffa så kallade IS-resenärer. Åklagaren skulle inte behöva bevisa avsikt att delta i IS terrorverksamhet. Utan bara behöva bevisa avsikt att ha delta i vilken IS-verksamhet som helst, t.ex. humanitär som innebär utdelning av livsmedel och medicin till behövande. 

Trots de många paragraferna har vi haft få domstolsprövningar och få terrorister har blivit dömda. Vad som behövs för att effektivare kunna bekämpa sådan grov brottslighet är i vart fall inte de nya paragrafer som utredningen föreslår. 

Vi ska inte behöva vara så rädda för terrorn att vi ger upp våra rättsliga garantier och istället nöjer oss med försäkringar i lagarnas förarbeten om att lagstiftningen inte kommer att missbrukas. 

Värna föreningsfriheten!  


 

Teckna prenumeration på FiB/K här

Per Boström

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

* Hur mår frihetshjälten Hugo Blanco idag? Möt honom och hans dotter Carmen Blanco - Hans O Sjöström har träffat dem i Uppsala. 

* FiB/K granskar de svenska militärövningarna - 30 döda på 20 år!

* Stor intervju med en av våra nya arbetareförfattare - Daria Bogdanska i Malmö

...och mycket mer!

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

Stort unikt tema nummer om NYKOLONIALISMEN

* Europas bortglömda grymheter

* "Kolonialismens logik finns kvar" intervju med Afrosvenskarnas talesperson Kitimbwa Sabuni

* Är Kina den nya koloniherren i Afrika?

Dessutom

* Förläggaren Nils Andersson skriver från Frankrike om Gula västarna

* Försvarsminister Peter Hultqvist - fegare än Vatikanen!

Och mycket mer....

TIDNINGEN

Årets första FiB/K ute nu!

* Fattigdom i Sverige - vår tids största tabu!

* Möt Charlotta von Zweigbergk - författaren till  Fattigfällan

Kan Gula västarna bli verklighet i Sverige? 

* 26-åringen som får president Macron att darra

* Kukokratins fall - satirikern Krantz om Svenska Akademi affären

* Unikt fotoreportage; Slussen-profilerna som var tvungna att lämna sina jobb för att ge plats åt det nya