logo

FÖRENINGEN

Styrelsens uttalande om FiB/K och Bokmässan!

2018-11-08

Styrelsen för Folket i Bild/Kulturfront har, efter sitt möte 20 oktober 2018,  antagit följande uttalande:

Att värna om yttrande- och tryckfriheten är en av de tre grundpelarna för Folket i Bild/Kulturfront. Rätten till yttrande- och tryckfrihet gäller alla, oavsett om vi delar åsikterna eller inte. Utifrån den grundläggande ståndpunkten har vi kritiserat Bokmässans beslut att inte tillåta Nya tider att delta i år. Bokmässan är ett privat arrangemang, men säger sig verka för yttrandefrihet. Denna grundprincip ifrågasattes i samband med Bokmässan 2017 utan att den viktiga principfrågan ordentligt klargjordes. FiB/K anser det beklagligt att man inte stod fast vid denna princip.

I år planerade Nya Tider att ordna en alternativ mässa på annan plats. Tre dagar innan den skulle äga rum sade Göteborgs kommun, efter rekommendation av polisen, nej på grund av befarade motdemonstrationer, som kunde förväntas störa den allmänna ordningen. Polisen avstod själv från att fatta beslutet. Detta förfarande är ställt under rättslig prövning. Göteborgs kommuns beslut och polisens handlande kan ses som en inskränkning av yttrandefriheten.

Nya Tiders redaktör Vávra Suk tog kontakt med de ansvariga i FiB/K:s monter och frågade om han kunde få hålla en kort appell om yttrandefriheten och bokmässans hållning till Nya tiders deltagande. Han fick ett godkännande för detta och höll en fem minuter lång appell som endast handlade om yttrandefriheten. Detta framträdande var inte planerat på förhand, utan beslutades med kort varsel utan att föreningens beslutande organ konsulterats.
Även om FiB/K stödjer yttrandefriheten också för Nya Tider, är det inte en självklar rättighet för dem att använda vår monter som tribun. Det kan uppfattas som ett stöd till Nya Tiders ståndpunkter i övriga frågor, vilket en del reaktioner på beslutet visar.

Vi vill ytterligare belysa och diskutera yttrandefrihetens villkor och fortsätta att försvara den. Vi menar att det behövs en genomgripande diskussion i dessa frågor såväl i vår tidning och bland vår förenings medlemmar som bland en bred allmänhet. Vi vill föra dialog om dessa frågor med andra organisationer, och därvid klart skilja på yttrandefrihetsfrågor och de åsikter som framförs. Den positiva sidan av det inträffade är att yttrandefrihetsdebatten på detta sätt kommer upp och diskuteras ingående.

Låt oss föra den diskussionen i en saklig anda där vi skiljer på sak och person. Delta i debatten på vår hemsida och vår tidning utan överdrivna reaktioner och med den grundläggande inställningen att söka enighet utifrån medvetenhet om att det finns krafter som vill utesluta även andra röster ur det offentliga rummet.

Styrelsen FiB/Kulturfront

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen. 

FÖRENINGEN

Möte om - "Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen

"Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Inledare: Roland Hedayat och Hossein Sheiban.

Måndagen 3/6 kl 18

Plats: Södergården, Götgatan 37, Stockholm

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

FÖRENINGEN

Släpp Julian Assange!

Christer Lundgren/FiB/K

Folket i Bild/Kulturfronts årsstämma den 13 april 2019 antog följande uttalande:

"Julian Assange riskerar att utlämnas till USA.  Skälet är att han via Wikileaks gjort avslöjanden om USAs krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan. Om detta genomförs innebär det att varje journalist som gör avslöjanden om USAs krigföring riskerar samma öde, nämligen att utlämnas just till den stat man kritiserar. Vi begär av den svenska regeringen att den agerar till försvar för såväl Julian Assange som för alla journalisters rätt till yttrande- och tryckfrihet."