CETIM* vill sprida en viktig bok av Samir Amin**

Följande appell nådde redaktören. Sprid den gärna vidare så att Samir Amins bok blir känd även i Sverige.

0
1971
Samir Amin
ekonom, författare

TILL FRANSKTALANDE AFRIKANSKA OCH NORDLIGA ORGANISATIONER MED FRANSKTALANDE PARTNERS

Hej!

Som en del av sitt bokprogram ”Free South” (”Befria södern”) erbjuder CETIM organisationer, föreningar, fransktalande afrikanska dokumentationscentra att få gratis kopior av boken ”Sovereignty in the service of folks” (Suveränitet i folkens tjänst).

I denna bok publicerad av CETIM diskuterar Samir Amin den känsliga men grundläggande frågan om nationell suveränitet. Den motsätter sig suveränitet ”i folkets tjänst” mot den borgerliga nationalismen, som traditionellt används av de härskande klasserna som ett instrument för att bevara sina intressen.

Tack för att du berättar hur många kopior du vill ha (rimligt antal eftersom vi tar hand om portoavgifter, säg mellan 1 och 10 pund) och vad du kommer att göra med dessa böcker (utbildning, tillgänglighet i dina dokumentationscentra, etc.). Tack för att du är exakt. Baserat på dina svar, skickar vi dig böckerna utan kostnad.

Om du har samarbeten med europeiska organisationer, vänligen meddela oss det.

Detta upprop riktas också till organisationer i norr som kan distribuera dessa böcker till sina partners i syd.

Kontakta oss direkt (contact@cetim.ch). Vi står till ditt förfogande för all information.

Med vänlig hälsning
CETIM
Kontaktadress: contact@cetim.ch

* Vad är CETIM?


Appellen i origanl

AUX ORGANISATIONS FRANCOPHONES AFRICAINES ET AUX ORGANISATIONS DU NORD AYANT DES PARTENAIRES FRANCOPHONES AFRICAINS

Bonjour,

Dans le cadre de son programme de livre ”Gratuits Sud”, le CETIM propose aux organisations, associations, centres de documentation francophones africains d’obtenir gratuitement des exemplaires de son livre ”La souveraineté au service des peuples”.

Dans cet ouvrage publié par le CETIM, Samir Amin aborde la question délicate mais fondamentale de la souveraineté nationale. Il oppose la souveraineté « au service des peuples » au nationalisme bourgeois, traditionnellement utilisé par les classes dominantes comme un instrument pour préserver leurs intérêts.

Merci de nous dire combien d’exemplaires vous souhaiteriez (nombre raisonnable car nous prenons en charge les frais postaux, disons entre 1 et 10 livres) et ce que vous ferez de ces ouvrages (formation, mise à disposition dans vos centres de documentation, etc.). Merci d’être précis-e-s. Sur la base de vos réponses, nous vous enverrons, sans frais pour vous, les livres.

Si vous disposez de relais auprès d’organisations européennes, merci de nous le faire savoir.

Cet appel s’adresse aussi aux organisations au Nord qui pourraient distribuer ces livres à leurs partenaires du Sud. Merci de nous contacter directement (contact@cetim.ch).

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Pour nous contacter: contact@cetim.ch

Bien à vous

Le CETIM

CETIM
Rue Amat 6
1202 Genève | Suisse
contact@cetim.ch
Tél. +41 (0)22 731 59 63
Fax +41 (0)22 731 91 52


** Samir Amin avled 2018.

ANNONS