Öppet brev till Forum för Levande historia

0
1073

Den israeliska ockupationen av palestinska områden

Till
Forum för Levande historia
Ingrid Lomfors

2019-12-11

Regeringskansliet skriver på sin hemsida 22 oktober att ”2016 antog regeringen en nationell plan för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. Regeringen skriver vidare att den nationella planen ”inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka antisemitism och andra former av rasism”.

Regeringen skriver att i oktober 2020 skall ”Sverige stå värd för ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och om bekämpande av antisemitism”.

Regeringen skriver också att Sverige aktivt deltar i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), vars initiativ togs av den tidigare statsministern Göran Persson 1998. I maj 2016 antog 31 medlemsstater i IHRA en av många ifrågasatt definition av antisemitism (ej rättsligt bindande), som har kommit att användas mot personer och organisationer som kritiserar den israeliska statens internationellt juridiskt fördömda ockupation av palestinska områden (se t.ex. https://www.972mag.com/antisemitism-israel-jews-ihra/)

”Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk”.

Hat mot judar liksom mot varje annan etnisk grupp måste självklart fördömas. Den ohyggliga nazistiska förintelsen ägde rum på europeisk mark, och inte på områden i dagens Israel eller av Israel ockuperade palestinska områden och Golan Heigths. Men den israeliska lobbyn utvidgar tolkningen av definitionen till att även i all större utsträckning stämpla varje kritik av den israeliska staten och dess institutioner som antisemitism.

Sverige erkände Palestina som stat 2014, och säger sig vara angelägen att upprätthålla goda förbindelser med både ockupationsmakten Israel och Palestina. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger i en kommunikation med Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel (www.psabi.nu) att:

”Sverige tar fortsatt och regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Sverige står upp för Israel men kritiserar ockupationsmakten och kräver att palestiniernas rättigheter respekteras.

Sverige är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra. Sverige arbetar även genom den politiska dialogen och biståndet att motverka hatpropaganda och uppvigling.

Situationen i Gaza är mycket oroande. EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Den svenska regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för bistånd, handelsvaror och personer. Förra året röstade regeringen i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling för resolutioner om framtagandet av en skyddsmekanism för den palestinska befolkningen i Gaza. Sverige är en av de största givarna till Palestina, inklusive humanitärt stöd till palestinierna i Gaza”.

Av regeringskansliet skrivelse framgår att Forum för Levande Historia tillsammans med en Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer företräder Sverige i IHRA, och vidare att Forum för Levande Historia ”genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag, vilket omfattar antisemitism”.

Från Forum för Levande Historias hemsida framgår också att ni inte enbart ägnar er åt att informera om Förintelsen och antisemitism utan även har tagit upp andra former av rasism.

Men anledning av vad som ovan framförts vill jag ställa följande frågor:

A. Staten Israel bildades 1948. Under 1947-48 fördrev sionistiska terrorister genom etnisk rensning ca 750 000 palestinier och ödelade deras byar i det som idag är Israel i vad som kallas Al Nakba (= katastrofen). Merparten av dessa palestinier återfinns nu i ”utomhusfängelset” Gaza, men också i flyktingläger på dagens Västbank eller i angränsande länder. Har Forum för Levande Historia uppmärksammat denna ”form av fientlighet och hatbrott”, och om inte kommer myndigheten att ta några initiativ för att göra det de närmaste åren?

B. Den sionistiska fördrivnings- och instängningspolitiken i strid mot internationell rätt fortsätter än idag med snart 550.000 israeler som bor i illegala bosättningar på Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och upprepade militära angrepp på innestängda palestinier i Gaza. Enbart under det senaste Gazakriget 2014 dödades enligt FN 2.200 palestinier (och 73 israeler). Det israeliska parlamentet har nyligen antagit en ”Basic law”, som betraktar palestinier och andra minoriteter som andra klassens medborgare efter den judiska befolkningen. Större delen av FN-systemet och allt fler stater betraktar den israeliska regeringens politik gentemot Palestina och palestinierna som ett system för apartheid. Har Forum för Levande Historia uppmärksammat den nu pågående ”formen av rasism”, och om inte kommer myndigheten att bedriva upplysningsarbete om konsekvenser för palestinier som bor i Israel och konsekvenser av Israels illegala ockupation av palestinska områden?

C. Forum för Levande Historia företräder Sverige i IHRA och kommer således att var en viktig aktör i det internationella forumet för hågkomsten av förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö i oktober 2020. Vilka är myndighetens arbetsuppgifter och vad kommer myndigheten att fokusera på under det internationella forumet? Kommer myndigheten att belysa händelser/aktioner av staten Israel som idag kan vara relevanta för förståelsen av antisemitismen?

Jag vill påminna om att Forum för Levande Historia som en myndighet under Kulturdepartementet är skyldig att besvara de frågor jag ställt.

Jan-Erik Gustafsson
Docent i vattenhushållning KTH
Koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University Jerusalem 2013-2017
Aktionsgruppen på KTH Bojkott av Israel
www.psabi.nu

ANNONS