Statliga rådgivare propagerar för växtgifter

2
895
Ja, det är "systemverkande"

I all tysthet, bakom ryggen på konsumenterna, propagerar staten och LRF, hand i hand med kemibolagen, för optimal användning av växtgifter. Tydligast framgår detta i Jordbruksverkets rådgivning med tips om olika bekämpningsmedel.

Varje vecka under odlingssäsongen skickar Jordbruksverket ut rådgivning via sitt Växtskyddsbrev till jordbrukare, grönsaks-, frukt- och bärodlare med tips på en arsenal av olika bekämpningsmedel mot insekter, mögel, svampar och ogräs.

I ett av säsongen första Växtskyddsbrev framhåller Jordbruksverket att LRF:s ansökan om dispens för att Comet Pro, som varit förbjudet i grönsaksodling, nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen, KEMI. Och att Comet Pro nu får användas mot svampar i odling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Comet Pro är tidigare godkänt att användas mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor.

Hur giftigt Comet Pro är framgår av giftbolaget BASF:s egen dokumentation som fritar sig från allt ansvar genom att utförligt redogöra för preparatets farlighet: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer.”

Vid långtidsstudier av råttor och möss visade sig Comet Pro vara cancerframkallande vid inandning. Och International Agency for Research on Cancer har klassificerat preparatet som ”possibly cancerogenic to humans”.

Det  verkar vara helt onödigt  att spruta på dessa grönsaker. Vi har själva i många år odlat gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova utan minsta svampangrepp.

De flesta bekämpningsmedel har två egenskaper. Dels direktverkande som sprutas på grödan mot angrepp. Dels systemverkande som tas upp av värdeväxten vilket är ännu värre. När jag ställde frågan till KEMI om Comet Pro är systemverkande fick jag detta korta men precisa svar: Ja, Comet Pro är systemverkande.

ANNONS

2 KOMMENTARER

 1. Jordbruksverkets rådgivare jobbar för en giftfri miljö!

  Alla yrkesmässiga odlare i Sverige måste uppfylla de krav som finns i EU:s lagstiftning om hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder kan odlarna bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i sina odlingar. Det kallas integrerat växtskydd, IPM (Integrated Pest Management).

  Målet med integrerat växtskydd är att
  • minska riskerna för angrepp av växtskadegörare
  • minska behovet av att bekämpa dem
  • när det finns behov av att bekämpa ska medel som är så målspecifika, effektiva och skonsamma som möjligt användas.

  En av de viktigaste uppgifterna vi som jobbar med växtskydd på Jordbruksverket har är att se till så att odlare och rådgivare har rätt information och kunskap för att minska användningen av växtskyddsmedel.

  Jordbruksverkets växtskyddsrådgivare bevakar drygt 1.000 fält varje vecka inom både lantbruks- och trädgårdsnäringen. I varje fält tittar vi på vilka insekter och sjukdomar som finns och i vilken omfattning. I våra växtskyddsbrev beskriver vi de som är mest aktuella och vilka förebyggande åtgärder odlarna kan göra. Den information vi skickar ut är baserad på forsknings- och försöksresultat i kombination med lång erfarenhet i branschen. Vi beskriver också hur odlaren kan behovsanpassa sina bekämpningar genom att bedöma omfattningen på angreppen, risken för grödan och att använda bekämpningströsklar. En viktig del är att välja rätt växtskyddsmedel vid rätt tidpunkt. Därför informerar vi både om kemiska och biologiska växtskyddsmedel och mekaniska metoder.

  Alla växtskyddsmedel som används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Grundregeln är att allt som inte är utvärderat och godkänt är förbjudet. Att ett medel är förbjudet behöver alltså inte betyda att det finns en risk med användningen utan kan lika gärna vara att just den användningen inte är utvärderad. I godkännandeprocessen bedöms risken för konsumenten, den som använder medlet, omgivningen och för miljön. Här ingår till exempel mark, grundvatten, ytvatten, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer – för att nämna några. Bedömningarna görs enligt gemensamma EU-regler. Dessutom har vi i Sverige några saker vi tittar extra på för att vara säkra på att användningen är riskfri. Om någon av alla bedömningarna visar att det finns en risk så blir medlet inte godkänt.

  Växtskyddsmedlet Comet Pro godkändes i Sverige första gången 2014 och omregistrerades i februari i år. Det betyder att användningen av denna produkt anses vara säker både för människor, djur och miljö under gällande riktlinjer. Comet Pro har tidigare inte fått användas i grönsaker eftersom den användningen inte har utvärderats. Eftersom det finns behov av ett effektivt växtskyddsmedel mot vissa svampsjukdomar i grönsaker ansökte Lantbrukarnas Riksförbund om att utöka godkännandet för Comet Pro. Data för att kunna bedöma risken för konsumenterna har skickats in och både det och övriga risker har utvärderats.

  Vi anser att det är viktigt för odlare och rådgivare att ha tillgång till all information de behöver, även den om vilka växtskyddsmedel som är godkända och som är effektiva mot de specifika skadegörarna, för att de ska kunna fatta rätt beslut och därmed uppfylla de regler som gäller för integrerat växtskydd.

 2. Sara Ragnarsson lämnar en oerhört förskönad bild av Jordbruksverket när hon påstår att verket arbetar för en giftfri miljö. Det stämmer inte alls med verkligheten.

  För i det växtbekämpningsbrev som myndigheten skickar ut till odlare av bär, grönsaker och spannmål varje vecka ingår rekommendationer om vilket ogräs, vilka insekter eller vilket mögel som ska giftbesprutas samt vilka fabrikat som är bäst. Varför vissa preparat och tillverkare rekommenderas väcker också frågor om opartiskhet.

  Det måste ställas frågor om varför skattebetalarna som naturligtvis vill ha ekologiska livsmedel ska vara med och betala reklam för växtgifter.

  Jag har i många år följt myndighetens verksamhet och tyvärr konstaterat att ledningens främsta mål är att till varje pris öka avkastningen. Förhäxade av stordriften gynnar man industrijordbruket, fler och större djur och mjölkfabriker. Och driver samtidigt en medveten utrotningspolitik gentemot småbruken. Under centerpartisten Eskil Erlandssons tid som jordbruksminister tog Jordbruksverket bort gårdsstödet för 14.000 småbruk.

  Ragnarsson skriver att ”alla växtskyddsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Så långt är det rätt. Men det innebär inte att preparatet är ofarligt eller att ”grundregeln är att allt som inte är utvärderat och godkänt är förbjudet” som Ragnarsson skriver. Det stämmer inte. Comet Pro som hittills varit tillåtet i spannmål men förbjudet i grönsaker, har inte utvärderats innan det nu får dispens för att sprutas på gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Frågan är om det någonsin varit utvärderat. Så vitt jag känner till finns det ingen som helst evidens eller forskning på de långsiktiga effekterna av miljö- och hälsorisker med Comet Pro.

  Ragnarsson skriver vidare att ”i utvärderingen ingår riskerna för mark, vatten, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Bedömningarna görs enligt EU:s regler. I Sverige tittar vi extra på några saker för att vara säkra på att användningen är riskfri. Om någon av alla bedömningarna visar att det finns en risk så blir medlet inte godkänt”.

  Detta stämmer inte heller om man jämför med hur BASF, tillverkaren, som själva beskriver Comet Pro: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer”.

  Jordbruksverket är mycket illa omtyckt p g a sin arrogans och maktfullkomlighet. Jag har under de många år jag följt myndighetens agerande fått ett otal vittnesmål från de som drabbats. Dess oerhörda makt ligger främst i att de fördelar 12 miljarder i EU-stöd varje år. Och de som ifrågasätter det minsta av alla konstiga bestämmelser kan lätt bestraffas med indragna, försämrade eller försenade bidrag. Genom sin enorma byråkrati och sitt omänskliga paragrafrytteri har de förstört arbetsglädjen för tusentals jordbrukare.