FiB/K inte längre tillgänglig i KB:s tjänst Svenska dagstidningar

3
1848

 • detta enligt ett beslut av KB som gäller tillsvidare

”FiB/Kulturfront var under en period tillgänglig i KB:s tjänst Svenska dagstidningar i hela landet. Av upphovsrättsliga skäl får tidskrifter, till skillnad från dagstidningar, dock endast tillgängliggöras i bibliotekets egna lokaler i Humlegården i Stockholm. KB renoverar tjänsten och förhandlar med Bonus copyright access för att kunna ge tillgång i hela landet till de tidskrifter som så önskar. Det kommer dock dröja innan en eventuell lösning är på plats.”

Torsten Johansson, KB, i meddelande till FiB/K den 8 sep. 2021

Enligt vissa uppgifter togs detta beslut redan före julen 2020 men något formellt besked lämnades inte förrän efter en direkt fråga om anledningen till att vi inte längre kan läsa FiB/K genom Svenska dagstidningar.

Vad kan vi göra, vad bör vi göra?

Några tankar och förslag

1.

Information bör snarast möjligt lämnas såväl i tidningen FiB/K som på vår hemsida.

 • En första notis på hemsidan bör kunna läggas ut ganska omedelbart och därefter följas upp med en mera genomarbetad information.
 • Med reservation för pressläggningstid o dyl bör vi snarast meddela denna förändring genom tidningen. Såväl föreningen FiB/K:s ägare som övriga läsare torde vara intresserade och dessutom fråga efter en ”första kommentar” från ordförande eller styrelse.

2.

En fylligare text i tidningen, kanske en reflektion över vad vi har uppnått jämfört med vad vi ursprungligen och sedan inledningsvis strävade efter från målet om att kunna läsa FiB/K hemma i soffan, framför den egna datorn, till att bli den första tidskrift vars hela utgivning har digitaliserats och därmed gjorts tillgänglig för ”alla” genom KB – även om denna tillgänglighet tillsvidare är fysiskt begränsad till endast KB/Humlegården under dess fastställda öppettider.

Dessutom bör denna text kunna åtminstone antyda en väg framåt, via en återställning till 2020 års nivå. Ett lägsta mål kan vara att folkbibliotek m fl erbjuds en för dem realistisk möjlighet att erbjuda FiB/K m fl tidningar och tidskrifter via sina datorer genom en utvecklad version av KB:s tjänst Svenska dagstidningar

3.

Steg tre kan vara att vi undersöker bakgrunden och övriga omständigheter till detta KB-beslut. Delar av denna process kan vara mera interna men viktiga inför hur övriga steg kan tas.

 • De formella skälen till en förändring från det första beskedet i december 2019 till det nu gällande beskedet om en betydande inskränkning av samma beslut(?) c:a ett år senare? Lämpliga FiB-jurister (f d) bör kunna vara intresserade i denna del
 • Vilka skäl har funnits för att dröja i kanske åtta månader? Varför kommunicerades detta beslut så lång tid efter dess verkställighet? Efter de föregående årens samarbete (2015-2019) mellan FiB/K och KB, under ett förhållande som vi hela tiden har betraktat som ömsesidigt gott, blev vi något förvånade när det nu aktuella beslutet (december 2020?) meddelades först i september 2021 – och då dessutom efter en fråga från oss.
 • Om någon ställer sig frågor som ”Spökar även en dold agenda?” eller ”Döljer sig kanske någon ’djup stat’ i kulisserna?” bör det inte förvåna. Eller är det ”bara” så att upphovsrättsorganisationen Bonus copyright access (BCA) förhandlar med KB utifrån sitt uppdrag från Tidningsutgivarna (TU)?

4.

Enligt uppgifter från KB är det inte bara FiB/K som har drabbats utan även andra tidskrifter:

BLM, Kemisk Tidskrift, Häften för Kritiska Studier och Moderna Tider nämndes

Efter min hastiga koll på nätet tycks FiB/K vara den största och mest kända tidskriften av de som nu har fått sin tillgänglighet beskuren:

 • BLM (dvs f d ”Bonniers Litterära Magasin” och inget annat!) BLM uppges vara nedlagd av Bonniers, möjligen har en förväxling skett mellan Svenska dagstidningar och Projekt Runeberg?
 • Kemisk Tidskrift, utgivare: Svenska Kemisamfundet,  https://kemisamfundet.se/
 • Häften för Kritiska Studier, http://www.haften.org/ (ev. gammal adress? Kontakt med Häften… kan ev. ske genom Eva Dahlman:
 • Moderna Tider är enl. en obekräftad uppgift ”på gång” att digitaliseras och publiceras på samma sätt som FiB/K. 

Enl. Wikipedia var Moderna Tider ”en svensk samhälls- och kulturtidskrift, utgiven månatligen. Den grundades 1990 av Göran Rosenberg och ägdes privat av Jan Stenbeck”.

Ett förslag är att vi tar kontakt med företrädare för dessa tidskrifter och undersöker förutsättningarna inför ett ev. gemensamt agerande. I detta kan ett samtal med KB ingå liksom opinionsbildning.

Men gissningsvis är det bara Kemisk Tidskrift och FiB/K (av de ovan nämnda tidskrifterna) som fortfarande och regelbundet ges ut i pappersformat. Kanske är styrkan i ett gemensamt agerande med just dessa tidskrifter inte så stor?

Torsten Johansson, KB, skriver att ”KB förhandlar med Bonus copyright access för att kunna ge tillgång i hela landet till de tidskrifter som så önskar”. Och enl. uppgift har dessa förhandlingar redan pågått under en längre tid, dessa förhandlingar går dock långsamt och trögt.

Men KB lär också vara ”känsligt för påtryckningar” i denna fråga. En bra och offentlig påverkan, med lämplig uppbackning/stöd skulle därmed kunna både gynna och påskynda KB:s förhandlingar med Bonus copyright access.

Ja, detta är en kort bakgrund till nuvarande situation där FiB/K:s allmänna tillgänglighet genom KB:s digitala tjänst Svenska dagstidningar har påverkats negativt, dessutom ett underlag inför en diskussion till en handlingsplan.

Orsaken bakom beslut av KB kan vi bara spekulera i, det riktigt illavarslande är om vi nu ser en testballong inför en ny och moderniserad version av indragningsmakten enl. 1812 års TF.

Däremot kan vi hävda att inte något av denna försämring ens antyddes av KB vid vårt sista gemensamma möte torsdagen den 12 december 2019.

Inför ev. samtal/förhandlingar med KB kan vi hävda att gällande och uttryckligen oskrivna överenskommelse (eller ”avtal”?) av den 12/9 2019 inte är uppsagt, att det fortfarande gäller. Och samtidigt kan vi även framhålla att utan vår medverkan och våra bidrag hade detta projekt inte kunnat genomföras.

Vi kan inte stillatigande nöja oss med att bara konstatera det nuvarande läget.

Rönninge okt 2021

Hälsningar

Pie

ANNONS

3 KOMMENTARER

 1. Det är nog ingen djup stat som har hittat på det här. Enligt min erfarenhet har Bonus bara jämlikt sitt uppdrag sett att det kan dra in lite pengar att sedan fördela på upphovsrättsinnehavarkollektivet, pengar sin KB inte har. Att det gick bra en tid berodde nog bara på att Bonus inte uppmärksammat det hela.

 2. Först nu vågar man komma med beskedet, när man säkert vet att Jan Myrdal är död. Det har man nämligen erfarit genom sitt favoritorgan TV. Låt det leda till en omfattande protest!

 3. Bra information, Pie!

  Här finns mycket att fundera kring och forma vår strategi utifrån. Det något märkliga i historien är ju det något förskjutna tidsperspektivet. Meddelandet, efter vår förfrågan, från KB i början september i år. Din välformulerade artikel från sent oktober och numera publicering på hemsidan en hel månad senare. Alldeles klart fungerar inte det här som nätupplaga/hemsida om vi har pressläggning på en hel (eller mera) månad innan informationen går ut till alla berörda.

  Uppenbarligen är vår redaktör alldeles för arbetsbelastad för att klara uppdateringen av hemsidan. Här måste det således till en frivillig kraft. Naturligtvis vore det bästa med en yngre fibaktivist, men många års försummelse på organisationsfronten gör detta till en smärre omöjlighet i dag. Eller så är det kanske inte. Några oöverstigliga problem att rekrytera yngre krafter till pappersupplagan har det ju inte varit, trots att föreningens kader av medlemmar/aktiva liknar en ordinär pensionärsklubb.

  Att få igång en diskussion om detta borde vara en prioriterad fråga för styrelsen. Det bör naturligen vägas in frågan om medlemsdebatten, vilken knappast bör vara en huvudfråga för vår avlönade redaktör, men däremot för medlemmarnas valda styrelse/redaktionskommitté.