Ordförande har ordet

2
1310
Karin Rosenqvist (ordförande)

Så var då äntligen stämman 2020 i hamn. Det som skulle klubbas i april blev slutligen gjort. En del i materialet var skrivet i början på året före coronans intåg i vårt samhälle. Hur fel hade vi inte i att konferenser inte kan föras på nätet. I materialet står ”god teknik och god hörsel är en bristvara” ”svårt att ta in fasta medarbetare i redaktionskommittén som inte kan närvara vid möten”. Det var skrivet innan 30-talet personer – de flesta 70+ – faktiskt tog sig in på digitala stämman och fanns med med ljud och bild. Det gick att begära ordet och räkna röster.

Coronan har inte tagit död på den demokratiska processen. Visst vill vi träffas live och vara med om de informella samtalen i pauser och på lunchen – men även digitalt vinkades och hejades det mellan deltagarna. En del fick teknisk support av inrusande granne – andra höll upp handskrivna lappar i rutan. Men det gick! Redaktionskommitté och styrelse träffas numera digitalt och det fungerar också.

I diskussionerna kring motioner och handlingsplan fanns olika åsikter som tog sig uttryck i omröstningar och rösträkning. En motion vållade stor diskussion och rörde upp känslor. Det var motionen nr 2 ”Försvar av yttrande- och tryckfriheten” som tog upp frågan om Gui Minhai. Stämman beslöt att bordlägga motionen och ge styrelsen i uppdrag att initiera en ordentlig diskussion på hemsidan. Nästa stämma är planerad till april då vi tar ställning.

Vi behöver fler prenumeranter och läsare. Vi behöver fler idéer och reportage. Alla medlemmar måste bidra till att dra in läsekretsen i att utveckla tidningen. Men vi har under året faktiskt haft 6 Sverigereportage varav två arvoderade. Året innan hade vi inget.

Våra tre grundstenar i plattformen understödjer varandra och bildar en enhet. Vi ska inte ställa de mot varandra.

Vi är fortfarande med i matchen – sedan 50 år tillbaka – och är en röst i den svenska debatten.

Hoppet är det sista som lämnar oss! Tack alla för en väl genomförd stämma!

Karin Rosenqvist

ANNONS

2 KOMMENTARER

  1. Jag kom i alla fall inte in på stämman trots att jag från suppleant blivit ordinarie. Det sändes en ofullständig instruktion till mig och en hänvisning till fib.se. På fib.se gick inte att finna något relevant. Slutligen fann jag en instruktion som en enskild medlem publicerat, men då var det för sent.

  2. Min ersättare från Uppsala-avdelningen hade också vissa problem men kunde i alla fall se vad som hände i andra deltagares skärmar. Så småningom kunde han även ”räcka upp handen” och delta i röstandet. Men det finns ingen anledning att slå sig för bröstet för det här spektaklet. Det som Claes E säger är faktiskt en anledning att låta tingsrätt pröva stämmans giltighet. Vi vet dessutom att ”första halvlek” av stämman i juni inte hade möjlighet att i alla delar följa stadgan och att den inte var sammankallad som en årsstämma. Att då säga att den ”äntligen … är i hamn” utan ursäkter och löften om bättring till nästa gång lyser av självgodhet.

    Jag avvaktar protokollet, vilket förhoppningsvis kan komma ganska snabbt så vi får reda på alla besluten vid stämman. Det är vår rättighet som medlemmar att skyndsamt få ta del av detta!