Till delegater och deltagare på FiB/Kulturfronts stämma 2020

7
957

Med anledning av att flera medlemmar ifrågasatt att styrelsen i förslag till dagordning för den digitala stämman den 13/6 tar upp ansvarsfrihetsfrågan utan att verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsrapport diskuteras vill jag göra följande klarläggande:

Stämman 2020 är kallad till i stadgeenlig ordning och alla handlingar är utskickade som om den hölls i rätt tid innan april månads utgång. Handlingarna ligger nu på hemsidan under föreningsmeddelanden för er som inte fått dem.

Vi gjorde sedan en datumändring på grund av coronaepedemin – allt annat oförändrat vad gäller motioner och delegater.

Styrelsen beslutade 25/4 att det skulle kunna vara möjligt att hålla en del av stämman digitalt den 13/6. Vi behöver välja en ny styrelse och därmed ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet. Vi skulle kunna ha hela stämman digitalt men vi önskar helst att den kan ske som vanligt 5/9. Det kanske inte är möjligt och då blir hela stämman digital även 5/9. Vi kan inte dra ut på tidpunkten för stämman längre än så. Vi vill lägga det som ska redovisas och diskuteras där i hopp om att möjligheterna finns till diskussion i levande livet.

Verksamhetsberättelse/ekonomisk rapport är styrelsens redogörelse som vanligen läggs till handlingarna utan att en stämma tar ställning till innehållet.

Revisorernas rapport likaså.

Årets rapporter ingår i de utskickade handlingarna och innehållet är därmed känt för stämmodeltagarna.

Att de bordläggs innebär att de blir protokollförda men att diskussionen ajourneras till en senare del av stämman.

Framgår tydligt att revisorerna yttrat sig. Vid den föreslagna digitala stämman kan delegat föreslå att stämman inte beviljar ansvarsfrihet. Kan vara baserat på information i stämmohandlingarna eller på andra uppgifter.

Naturligtvis är dagordningen som styrelsen lägger fram bara ett förslag – om det finns önskemål om att inte bordlägga vissa frågor så är det fritt fram att framföra det när frågan om förslag till dagordning och beslut om bordläggning av vissa punkter tas upp. Det går att genomföra en omröstning om andra förslag kommer upp.

Vi hoppas på att det ska gå att genomföra vår stämma på ett föreningsdemokratiskt rätt sätt. Det innebär att det måste vara ett forum – verkligt eller digitalt där alla får ta del av allas inlägg.

Att i förväg skicka mejl till styrelsen i olika frågor innan stämman är ogörligt att genomföra för styrelsen då alla delegater ska ta del av allt inkommet på lika villkor.

Hälsningar
Karin Rosenqvist
Ordförande, FiB/Kulturfront

ANNONS

7 KOMMENTARER

 1. Svar till ordförande

  Den här våren har många föreningar tvingats hitta nya former för sitt interna arbete. Jag har själv deltagit i medlems- och styrelsemöten på olika digitala plattformar. Diskussioner har förts, beslut har fattats, protokoll har skrivits. Allt utan att någon suttit under samma tak. Men vi har sett varandra på skärmen, kunnat begära ordet och yttra oss i sedvanlig ordning.

  När nu alla handlingar för FiB/Ks stämma är tillgängliga finns alltså inga tekniska hinder för att behandla styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse i juni. Att bordlägga dessa punkter och gå direkt på frågan om styrelsens ansvarsfrihet strider mot all känd föreningspraxis. Och vad händer om den som vill, tar upp en diskussion om det gångna året under punkten om ansvarsfrihet? Har styrelsen tänkt att den digitala stämman ska gå direkt till beslut på frågan om dess ansvarsfrihet utan att förklara ordet fritt? En föreningsdemokratisk innovation i så fall.

  Ett alternativ, om det är så att styrelsen behöver fyllas på, är att genomföra ett fyllnadsval i juni och bordlägga övriga frågor.

  Tom Carlson
  medlem

 2. Tack Tom för dina synpunkter. Inget är hugget i sten och vi får diskutera vad som är möjligt på den digitala stämman och prognosen för att vi kan ha en stämma i levande livet i september.

  Som sagt stämman har sista ordet i vilka frågor som ska bordläggas och inte. Visst går det att genomföra digitalt hela stämman även om det är svårare. Vi hoppas på att få träffas ändå i september men det ser f n lite mörkare ut för oss 70+ åtminstone, och vi är en stor del av stämmodelegaterna. Styrelsen sliter med frågan och tekniken. Vi återkommer!

 3. Toms förslag är (som vanligt) klokt och framåtblickande! Jag väntar nu på instruktioner till sammankomsten i juni för att se att det tekniska klaras av. Och om och hur det tekniska genomförandet ska testas för att inget ska ”glömmas bort” och omöjliggöra sammankomsten i juni (annat än som ett meningsutbyte utan möjlighet att fatta några för framtiden gällande beslut). Det krävs ju vissa former för att sammankomsten ska kunna bli en ”stämma” av något slag.

 4. Tom Carlson skriver ”att bordlägga dessa punkter och gå direkt på frågan om styrelsens ansvarsfrihet strider mot all känd föreningspraxis”.

  Men Tom Carlson överskattar sin kunskap om föreningspraxis.

  —————
  Citat från Lagen om ekonomiska föreningar, kapitel 6:

  ”13 § Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt föreningsstämma ska hållas en senare dag.
  Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1–3 ska skjutas upp till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte skjutas upp ytterligare.”

  ”10 § Vid årsstämman ska beslut fattas
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, i en moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören”

  https://lagen.nu/2018:672#K6
  ———–

  Gäller förstås inte ideella föreningar. Men får ändå betraktas som vägledande.

  Ursprungliga förslaget från FIB/K:s styrelse om bordläggningar vid den första delen av årets stämma är helt föreningstekniskt rimligt och inte alls ”fel”.

 5. Tom Carlson skriver ”att bordlägga dessa punkter och gå direkt på frågan om styrelsens ansvarsfrihet strider mot all känd föreningspraxis”.

  Men Tom Carlson överskattar sin kunskap om föreningspraxis.
  ———————————————

  Citat från Lagen om ekonomiska föreningar, kapitel 6:

  ”13 § Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt föreningsstämma ska hållas en senare dag.

  Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1–3 ska skjutas upp till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte skjutas upp ytterligare.”

  ”10 § Vid årsstämman ska beslut fattas
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, i en moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören”

  https://lagen.nu/2018:672#K6
  ———————————————

  Gäller förstås inte ideella föreningar. Men får ändå betraktas som vägledande.

  Ursprungliga förslaget från FiB/K:s styrelse om bordläggningar vid den första delen av årets stämma är helt föreningstekniskt rimligt och inte alls ”fel”.

 6. Att en person som Gunnar Johansson verkar som revisor i föreningen FiB/K ter sig, efter hans opåkallade inhopp, som synnerligen märkligt. Om vi bortser från att hans lagcitat, som han själv upptäckt, ”gäller förstås inte ideella föreningar”, utan antar det obevisade påståendet att det ”får ändå betraktas som vägledande” så visar citatet att FiB/Ks föreningsstyrelse intagit en fullständigt felaktig ståndpunkt, uppenbarligen vägledd av en av sina revisorer. Någon kontakt med det övriga revisorskollektivet har uppenbarligen inte skett heller.

  Det första citatet (Lag om ekonomiska föreningar, kap 6 §13) ger ”en föreningsstämma” myndighet att skjuta upp hela eller delar av stämman till en senare dag. Alltså inget mandat för en styrelse!

  Det andra citatet (Lag om ekonomiska föreningar, kap 6 §10) kopplar helt riktigt samman årsberättelsen och ansvarsfriheten. Något som FiB/Ks styrelse, vilket Tom Carlsson också påpekat ovan, går emot i förslaget till dagordning vid den sammankomst 13 juni, som i nuvarande läge inte alls ser ut att bli någon ”stämma”!

  Vid föreningen Ordfronts undergångsstämma i september 2004 beslöt denna att de föreningsdemokratiska principer föreningen tidigare arbetat efter skulle åsidosättas och att till en kostnad för föreningen om drygt 2 miljoner kronor (+ juridiska kostnader) sparka en person som under tjugo år tjänat föreningen väl. Resultatet är nu efter dryga femton är en minskning av medlemsantalet med 90%. Som underlag till beslutet fanns en ”juridisk” utredning där jämförelser drogs med aktiebolagslagen! Vi bör akta oss för att luta oss mot sådana så kallade ”experter”, som inte vet vad dom talar om.

  Och framför allt bör vi noga akta oss för en ledning som uppenbart betraktar föreningens högsta beslutande organ som ett transportkompani! Och dessutom till sin hjälp tar just en av dom som ska övervaka att våra intressen som medlemmar inte förbises.

 7. Från Voluntarius.com; fliken ”Det finns ingen lag om ideella föreningar”:

  ”Var försiktig med juridiska paralleller.

  När det gäller att förstå vad som Juridiskt gäller för ideella föreningar genom paralleller från andra regelområden säger Carl Hemström:
  – Sålunda kan i vissa fall lösningen på ett problem rörande en ideell förening tänkas vara att återfinna i föreningslagen. I andra fall kan kanske allmänna associationsrättsliga eller avtalsmässiga grundsatser vara tillämpliga. Dock måste man i varje enskilt fall noga ta ställning till, huruvida verkligen en parallell är befogad. (Carl Hemström s 36-37)

  Det förhållandet att ekonomiska föreningar till skillnad från de ideella är företag
  ”kan leda till, att lösningen beträffande en ideell förening uppkommet problem alls inte kan sökas i föreningslagens regler” (Carl Hemström s 37).

  Högsta Domstolen har framhållit,
  ”att paralleller från vad som gäller ifråga om ekonomiska föreningar måste dras med stor försiktighet såvitt.gäller ideella föreningar. I vissa lägen kan därför istället e contrarioslut vara befogade” (Carl Hemström s 37).

  Med den juridiska termen ”e contrarioslut” menas att det snarare är motsatsen som gäller.

  Carl Hemström ”Organisationernas rättsliga ställning-Om ekonomiska och ideella föreningar” (Norstedts 1988)

  1895 började lagen göra skillnad på ekonomiska och ideella föreningar (partibildanden?).

  PS. FiB/K:s stämma är föreningens högsta beslutande organ.