Kallelse till 2020 års stämma – andra delen

1
689

Styrelsen har beslutat att den ajournerade stämman återupptas digitalt 5.9 kl 10–14. Coronan tillåter inte att vi träffas då många är i riskgrupp.

Samma handlingar och samma delegater gäller. Handlingar hittar du här på hemsidan.

Det är möjligt för medlemmar som inte är delegater att delta utan rösträtt men med rätt att göra inlägg. Vi vill att du anmäler deltagande till info@fib.se så vi får ett grepp om vilka som kommer deltaga och kontrollera medlemskapet. Delegater och medlemmar ska anmäla sig senast 25.8.

Den fortsatta stämman kommer att hållas på zoom även denna gång.

Alla som anmäler sig kommer att få e-post med länk till stämman samt instruktioner.

Styrelsen genom
Karin Rosenqvist (ordf.)

ANNONS

1 KOMMENTAR

 1. Jag tackar för att jag, ehuru fortfarande oanmäld, erhållit alla handlingar till ”fortsatt” stämma 5/9 2020. Har tillbringat en del tid med funderingar kring detta evenemang.

  Det var ju uppenbart att årsstämman skjutits upp till den 5/9 enligt styrelsens besked 26/3. Visserligen sades i beskedet att detta var ”preliminärt”, men i stadgan angiven kallelsetid uppfylldes.

  En månad senare (25/4) meddelades att stämman nu skulle hållas digitalt och den 13/6. Till denna tidpunkt uppfylldes dock inte stadgans tidsbestämmelser om kallelse till årsstämma. Sådan kan alltså inte ha ägt rum i juni. Däremot uppfylldes i och för sig såväl tidsbestämmelser som övriga formalia för en extra stämma. Om detta säger dock varken styrelsen eller det utsända justerade protokollet någonting. Utan det låtsas som det är ett ”vanligt” årsmöte som ägt rum.

  Men så är det ju inte! Bestämmelserna i stadgan om sluten omröstning kunde ej tillämpas. I stället försökte styrelsen på flera sätt begränsa deltagarnas och medlemmarnas stadgeenliga inflytande med underliga försök till bakdatering av beslut m m.

  Under förberedelserna gavs ytterligare exempel på föreningsledningens bristande demokratiska förmåga.

  Trots att det i viss mån vore intressant att delta på denna ”fortsatta stämma” har jag därför beslutat att avstå detta. Min avdelning har dock tre (3) fullgoda suppleanter. Någon av dessa får därför förtroendet (förutsätter att de alla fått del av alla handlingar och instruktioner, vilket ansvar dock åvilar föreningsstyrelsen och inte någon annan) att delta i försvaret av vår avdelnings motion och rösta i de frågor som är aktuella.

  OBS! Detta meddelas till föreningens medlemmar och ledning endast på detta sätt!

  Tisdagen den 25 augusti 2020
  Med kamratliga hälsningar

  Dennis Zackrisson