Kallelse till 2022 års föreningsstämma

1
1187
Wooden gavel 20170417

Till medlemmar i Folket i Bild/Kulturfront

Kallelse till 2022 års föreningsstämma i Folket i Bild/Kulturfront

Välkommen till årsstämman lördagen den 23 april på Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40 i Stockholm

Tid 10 – 16. Kom gärna i god tid för registrering.

Efter stämman kommer vi att ha 50-årsfest i samma lokaler med mat och underhållning – mer information kommer!

Kallelse går även ut i tidningen, nr 2 och nr 4.

Medlemsavgiften 300:- måste vara betald på pg 704588-3 alt swish 123 224 0356 för att få närvara.

Portokostnaderna rusar i höjden så vi måste använda e-post så långt det är möjligt.

Lokalavdelningarnas årsrapport med ekonomisk rapport samt revisionsberättelse och namn på valda delegater ska vara inskickad till info@fib.se senast 12 mars.  Avdelningarnas årsmöte ska äga rum senast sista februari. (Mall kommer.)

Motioner ska vara styrelsen, styrelsen@fib.se, tillhanda senast den 26 februari.

Stämmohandlingarna till delegater, styrelse revisorer och övriga medlemmar kommer att finnas på hemsidan under föreningen senast tre veckor innan stämman. De kan skrivas ut därifrån. Den som inte har tillgång till skrivare kan få handlingar per yt-post men måste meddela det särskilt. Beställning av stämmohandlingar skickas till info@fib.se.

Alla medlemmar har rätt att närvara, att yttra sig och komma med förslag till beslut, men endast delegaterna samt styrelsen har rösträtt, styrelsen dock inte i frågan om ansvarsfrihet. Anmäl dig på info@fib.se om du vill närvara.

Vi behöver din medverkan, din röst och din åsikt i arbetet med föreningen och tidningen.

Väl mött!   

Styrelsen för Folket i Bild/Kulturfront

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Jag vill få tillgång till protokollet som fördes vid den senaste stämman. Hur bär jag mig åt? Kan protokollet läggas ut på den här sidan?