Inlägg inför motionsbehandlingen 5/9 från Dennis Zackrisson

0
102

Eftersom jag ej kommer att delta i morgondagens session lämnar jag på detta vis lite synpunkter på vår avdelnings motion till årsstämman:

Styrelsen ger sitt svar i fyra (4) punkter. Första punkten inleds med en åsiktsmarkering: ”Stämman ska inte besluta om detaljfrågor i tidningen”. Om detta står givetvis inget i föreningsstadgan. Däremot står det att stämman är föreningens högsta beslutande organ. Därav torde följa att stämman är suverän att besluta om vilka frågor den vill. Styrelsen kan ha åsikter om lämpligheten att besluta i olika frågor, men det är ändå stämman som har avgörandet i sin hand. Hur som helst tar motionen inte upp denna fråga, varför markeringen blir mera ett slag i luften.

Att styrelsen själva inte bedömer frågan som oviktig framgår av svarets fortsättning att det handlar om FiB/Ks rötter. I svarets andra punkt menar styrelsen att det framför allt är perioden 1936-1962 som ger vår tidning ”en flygande start 1971-72” i och med att Folket i Bild under de angivna 26 åren var ”en del av folkrörelse-Sverige med en jätteupplaga under en stor del av utgivningen”. Orsakssambandet är inte särskilt klarlagt av styrelsen men ändå påstås att jag själv (lite oklart varför jag, som var sekreterare vid avdelningens årsmöte, apostroferas särskilt) ”och andra” inte begriper detta samband. Än mindre står det klart varför 1934 väljs som ”startpunkt” och inte det 1936 som styrelsen argumenterar för. Frågan om tillägget i redaktionsrutan hänger fortfarande helt i luften.

Därefter påstår styrelsen att ”motionen klargör inte historien om FiB/Kulturfront (en icke auktoriserad sammandragning av namnet på förening och tidning) respektive FiB/Aktuellt.” Det är riktigt eftersom motionen inte handlar om det. I tredje stycket lyckas styrelsen stava det sistnämnda tidningsnamnet i tre olika felaktiga versioner, men det betyder mindre eftersom det inte är aktuellt, vilket styrelsen får tillfälle erkänna i sista meningen av punkt 3. Dessförinnan visar styrelsen upp en häpnadsväckande okunskap både kring vår förenings-/tidningshistoria och våra mellanhavanden med Bonniers där det verkar som man tror att FIB aktuellt startades för att konkurrera med FiB/K. Eftersom det förefaller som föreningsstyrelsen inte heller vet vilket år som Folket i Bild såldes till veckotidningskoncernen Åhlén&Åkerlund (Bonniers) kan det ju också förklara en del misstag. Hur det verkligen gick till har i för svaret tillämpliga delar klarlagts i den på vårt eget förlag utgivna Skriftställning 14 av Jan Myrdal (se s 213f!).

I motionssvarets sista stycke hävdar styrelsen att ”det blir fel” att låta Kulturfront ”gå före” Folket i Bild därför att den senare var ”masspridd”. I motionen påstås inte någon sådan gallimatias. Motionärerna påpekar att båda tidningarna är inspirationskällor till FiB/K. Att det skulle grundas i ”masspriddheten” är återigen fria fantasier. Det rör sig om idéinspiration. Att det skulle finnas skäl att knyta ihop FiB/Ks faktiska historia (som startar 1971) med Folket i Bilds faktiska historia (från 1934 till 1963) så det vore sanningsenligt att skriva de fyra små orden ” och med start 1934” är ett falskt påstående och styrelsen har inte framlagt något som styrker detta. Innan detta görs ljuger tidningen både i redaktionsrutan och på tidningsomslagets ryggsida. Det ska vi naturligtvis omedelbart sluta med!

Dessutom vore det klädsamt om styrelsen klarlade hur detta falsarium kommit till och var besluten har fattats och av vilka. Det ligger antagligen inte alltför många år tillbaka i tiden.

Givetvis finns en del annat att säga om styrelsens hållning även till de övriga motionerna. Här ska allt, som inte styrelsen själv tagit initiativ till, avslås. När det gäller svaret på Motion 1 blir det lite parodiskt då styrelsen föreslår att ”motionen avslås i sin helhet” trots att man tidigare redan föreslaget att första att-satsen ska anses besvarad. När det gäller Motion 2 hävdar styrelsen att vår imperativa paroll att försvara yttrande- och tryckfriheten bara skulle gälla i Sverige, vilket naturligtvis innebär att det vore främmande för FiB/K att försvara t ex Julian Assange eller Edward Snowden. Gallimatias igen. Motion 4 ska naturligtvis också avslås, nu med den häpnadsväckande motiveringen att vi har även andra paroller än antiimperialism att ta hänsyn till.  Jag hoppas att stämman gör rent hus med denna självgodhet och maktfullkomlighet från föreningsstyrelsen och tillstyrker samtliga motioner i sin helhet.

Till slut får jag önska alla deltagare (röstberättigade och andra) lycka till och beklaga att jag själv inte finner det försvarbart att vara med på så lösa boliner som präglar denna sammandragning!

Uppsala, fredagen den 4 september 2020

Dennis Zackrisson
medlem FiB/K-Uppsala

ANNONS

Välkommen med dina synpunkter!