Förslag till dagordning för digital stämma 2020-06-13

Tid : 10.00 – 12.00

Länk och instruktioner har gått ut till samtliga deltagare och övriga anmälda med e-post.

1. Stämmans öppnande

2. Fastställa stämmans stadgeenliga sammankallande

3. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två protokollsjusterare
d) Två rösträknare

4. Fastställande av närvaro och röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse                                          

7. Ekonomisk berättelse                                                                   

8. Revisorernas berättelse                                                              

9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

10. Fyra motioner, föredragning, diskussion och beslut – Bordlägges

11. Styrelsens förslag till handlingsplan – dito – Bordlägges

12. Fastställande av medlemsavgift. Förslag höjning till 300 kr fr o m 2021 – Bordlägges

13. Stadgeändring – Förslag om ändrad motionstid, 1:a beslutet togs på förra stämman – Bordlägges

14. Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2020 – Bordlägges

15. Val av funktionärer
a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
b) Val av ordförande
c) Val av kassör
d) Val av övriga ordinarie ledamöter
e) Val av suppleanter
f) Val av ansvarig utgivare för tidningen
g) Val av två revisorer samt revisorssuppleanter

16. Val av valberedning inför nästa årsstämma – Bordlägges

17. Övriga anmälda frågor  Bordlägges

18. Stämman ajourneras