Högaktuellt om imperialismen

Nu kommer skriften USA som världspolis i nyutgåva. Bakom den står Ulf Karlström, tidigare miljöchef, och Anders Romelsjö, professor emeritus som bägge var aktiva på 1960- och 70-talet i solidaritetsrörelsen mot USA:s krig. De är nu aktiva i olika folkliga fredsrörelser, i solidaritetsarbete mot imperialism och för yttrandefrihet och breddad demokrati. Anders Romelsjö driver även bloggen Globalpolitics.se.

Här berättar de om nyutgåvan:

Varför har ni skrivit skriften USA som världspolis?
‒ Först vill vi säga att uttrycket ”USA som världspolis” inte är hemsnickrat eller någon vänsterklyscha. DN och andra etablerade medier använder det då och då. Vi tycker att det är en bra beskrivning av hur det allt tydligare ser ut i världen sedan flera år. USA sidsteppar FN och internationella avtal och har infört olagliga sanktioner mot många länder, som vill vara alltför självständiga och inte hamnat under USA:s inflytande. Man startar eller stödjer angreppskrig mot sådana länder, till exempel mot Afghanistan, Irak, Libyen (via Nato), Syrien (bland annat via stöd till terroristgrupper enligt ledande politiker och militärer i USA) Jemen och statskupper/statskuppsförsök i demokratier till exempel i Ukraina, Venezuela, Bolivia, Haiti, Honduras bara under detta millenium. Och USA har upphävt avtal gällande kärnvapen, Iran, handel med mera. Samtidigt sker en skickligt genomförd desinformation och propaganda mot motståndare.

‒ Saken blir inte bättre av att Sverige deltar i detta i nära samarbete med ”världspolisen”, bland annat i krigen i Libyen, Afghanistan, Irak samt att vårt land ingått hemligt försvarsavtal med USA och värdlandsavtal med Nato.

‒ Vi tycker att det är viktigt att man kan läsa en faktainritad, allsidig, billig skrift som täcker perioden från 1945 fram till våren 2020 även i Sverige. Vi menar att viktiga geopolitiska förhållanden sällan eller aldrig kommer fram i etablerade medier i Sverige.

‒ Naturligtvis blev vi uppmuntrade av att första utgåvan 2013 fick bra kritik bland annat av Bibliotekstjänst och såldes ut.

Vilka ska läsa den, tänker ni?
‒ Alla som är intresserade av politik, ekonomi, samtidshistoria, handel, valutor, krig, fred och framtidsscenarier. Kanske ett standardsvar, men vi har svårt att utesluta någon grupp.För att underlätta läsningen har vi en sammanfattning av varje kapitel. Vidare finns det frågor anpassade till en studiecirkel på skriften.

‒ Det finns ingen liknande skrift finns på svenska, och knappast heller en så mångsidig beskrivning på annat språk efter vad vi funnit. Den är rykande färsk med ett kort avsnitt om coronapandemins påverkan på ekonomin.

Varför är det fortfarande relevant att prata om imperialism?
‒ Det finns flera skäl att använda termen ”imperialism”. Termen används inte bara av vänsterpolitiker och forskare utan även av förespråkare för USA:s politik, men med viss försiktighet då ”imperialism” kan ge negativa associationer och övergrepp. Det har en fast historisk bakgrund i beskrivningen av viktiga förhållanden i världen. Imperialismen är ännu tydligare idag än när den lanserades i modern tappning för drygt 100 år sedan.

– Vi anser att vi kan visa att imperialismen har ökat, i faktabelagda analyser i olika kapitel. Det handlar alltså inte om besättning av geografiska områden utan om en mångsidig politik för att slå vakt om och öka kontrollen över ekonomiska tillgångar och råvaror utanför det egna landet.

Har det offentliga samtalet om de här frågorna ändrats sedan ni först gav ut skriften? Och hur har förändringen sett ut över tid, tycker ni?
‒ Den största förändringen är den kraftigt ökade motsättningen mellan å ena sidan USA med mer eller mindre tveksamma allierade samt den nya ekonomiska stormakten Kina i allt närmare allians med Ryssland och även andra stater. I takt med dessa sker en USA-dirigerad demonisering av Ryssland och Kina runtom i främst västvärlden. Detta märks tydligt också i svenska medier och i svensk politik. Avsaknaden av en källkritisk ansats är alltmer uppenbar. Vi ser alltså en pågående övergång från en unipolär värld helt dominerad av USA till en mer aggressiv bipolär värld med Kina och Ryssland, med Nya Sidenvägen och andra samarbetsformer i den andra polen.

Skriften ”USA som världspolis” kan summeras så här:
”USA är världens mäktigaste stat och dominerar helt militär alliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.
Hur har det kunnat bli så? Boken presenterar en mängd fakta om USA:s utrikespolitik – ekonomi, handel och militära kapacitet – och hävdar att utrikes- och militär politik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges vidare en bred beskrivning av FN och andra inter nationella organisationer samt den globala ekonomiska ordning vi ser idag.
Trots USA:s mäktighet har dess ledning försatt sig i ett allt svårare läge med misslyckade krig, stora ekonomiska underskott, med tveksamma allierade. Samtidigt har Kina i samarbete med Ryssland och många andra stater seglat upp som en allvarlig konkurrent. Läget är spänt och risken för nya och stora krig är stor. Detta behandlas i det avslutande kapitlet.”

USA som världspolis är 100 sidor lång och kostat 60 kronor, och 130 kr med porto. Kan beställas via mail till anders.romelsjo@hotmail.com och betala via Swish till 070-4888823