Kallelse till 2021 års föreningsstämma

Till medlemmar i Folket i Bild/Kulturfront

Välkommen till årsstämman den 24 april som förläggs digitalt på Zoom 10–15

Kallelse går även ut i tidningen, nr 2 och nr 4. Det är mycket viktigt att ni anmäler giltig e-postadress till prenumeration@fib.se. Delegater och de som vill närvara får länk på e-post. Medlemsavgiften 300:- måste då vara betald på pg 704588-3 alt swish 123 224 0356. Portokostnaderna rusar i höjden så vi måste använda e-post så långt det är möjligt.

Lokalavdelningarnas årsrapport med ekonomisk rapport samt revisionsberättelse och namn på valda delegater ska vara inskickad till info@fib.se senast 12 mars. Avdelningarnas årsmöte ska äga rum senast sista februari. (Mall kommer)

Motioner ska vara styrelsen, styrelsen@fib.se, tillhanda senast den 6 mars.

Stämmohandlingarna till delegater, styrelse revisorer och övriga medlemmar kommer att finnas på hemsidan under föreningen senast tre veckor före stämman. De kan skrivas ut därifrån. Den som inte har tillgång till skrivare kan få handlingar per yt-post men måste meddela det särskilt. Beställning av stämmohandlingar skickas till info@fib.se.

Alla medlemmar har rätt att närvara, att yttra sig och komma med förslag till beslut, men endast delegaterna samt styrelsen har rösträtt, styrelsen dock inte i frågan om ansvarsfrihet.

Anmäl dig på info@fib.se om du vill närvara.

Vi behöver din medverkan, din röst och din åsikt i arbetet med föreningen och tidningen.

Väl mött!
Styrelsen för Folket i Bild/Kulturfront