PROGRAM

Folket i Bild/Kulturfronts program, antaget vid stämman 2000:

– Försvar för yttrande- och tryckfriheten
– För en folkets kultur
Antiimperialism

Inledning

Föreningen ger ut tidningen Folket i Bild/Kulturfront. FiB/K:s rötter finns i den tidiga arbetarrörelsens bildningssträvanden, i ”kampen mot smutslitteraturen” och i den gamla Folket i Bild. En inspiration i vårt arbete är också de antifascistiska rörelserna under 30- och 40-talen och solidaritetsarbetet för Indokinas folk.

Arbetet för våra paroller kräver att vi är oberoende av stat och företag. Därför tar föreningen och tidningen inte emot statligt stöd i någon form.

FiB/K är partipolitiskt obunden. I föreningen möts människor med olika erfarenheter och åskådningar, men med en gemensam vilja att arbeta för våra tre paroller. Parollerna förenar oss och är samtidigt det som skiljer oss från våra motståndare.

Försvar för yttrande- och tryckfriheten

FiB/K vill försvara de rättigheter som det svenska folket erövrat under hård kamp och utvidga dem; rätten att fritt kunna läsa och skaffa sig kunskap, att fritt få yttra sig och i skrift framföra sina åsikter.

För en folkets kultur

Kampen om kulturen är en kamp om människornas tänkande. Arbetet är grunden för all kultur, och att verka för en folkets kultur innebär att vi betraktar folket och inte herrarna som den drivande kraften i historien. Folkets kultur växer fram överallt där människor tar upp kampen för att förbättra sina levnadsvillkor.

Antiimperialism

Alla har rätt att utforma sin egen framtid. FiB/K tar ställning mot alla former av imperialistiskt och kolonialt förtryck. Vi gör det av solidaritet med de folk som kämpar mot imperialismen, och därför att Sveriges folk har gemensamma intressen med dessa folk. Vi gör det, därför att historien visar att imperialismen leder till krig. Kampen mot imperialismen är en kamp för freden.

Mot imperialismen hävdar vi ovillkorligen rätten till nationellt självbestämmande. Varje stat skall ha fullständig kontroll över sina naturtillgångar. Ingen stat har rätt att blanda sig i en annan stats inre angelägenheter.

Folket i Bild/Kulturfronts paroller hör ihop

De tre parollerna kan uppfattas var för sig, men de är inte valda av en slump. Tillsammans utgör de en helhet.

Försvaret för yttrande- och tryckfriheten är en förutsättning för vårt arbete. För att föra kampen mot imperialismen och för en folkets kultur måste vi kunna tala fritt och skriva fritt. Likaså krävs frihet från utländsk inblandning och främmande makters förtryck: Utan nationell självständighet kan vi inte fritt utveckla vår kultur, liksom andra länders folk inte kan forma sin framtid under utländskt ok. Och omvänt: Kampen för en folkets kultur är samtidigt en kamp mot imperialismen.